กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจังหวัดนครปฐม เปิดงานหมู่บ้านอินทรีย์ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสร้างชุมชนยั่งยืน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจังหวัดนครปฐม
เปิดงานหมู่บ้านอินทรีย์ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสร้างชุมชนยั่งยืน
www.Thainewsvision.com
ข่าว วิณิชชา ปิ่นทอง
ขอบคุณภาพ ปิโยรส อุทุมเทวา118874281_316599276334043_780150328593518133_n

นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานในการเปิดงาน หมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) ณ หมู่บ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม นางประหยัด ปานเจริญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านหัวอ่าวและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับ 118925277_3057592154366439_33769364587603662_n118886733_872084489865315_4850125627308194977_nกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village) แห่งใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ด้านการตลาด และสมาชิกในหมู่บ้านร่วมกันจำหน่ายสินค้าและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ และเพื่อให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564118957478_666733697266330_3301639598359896195_n118865703_312861576689786_1665141369081778004_n118897833_985872535193653_4741212173100719498_n118948878_616734349039289_9172371173840797790_n119084295_442653500015348_999038071846554400_n119083882_352619769200753_8026398393049542892_n119109058_658613008400111_1332561541032993891_n119117161_1262697604067169_4887246413285271447_n119039940_657071961859484_8195319291741051519_n
หมู่บ้านหัวอ่าว เป็นหมู่บ้านอินทรีย์แห่งที่สองของจังหวัดนครปฐม เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ที่มีศักยภาพ ซึ่งมีเกษตรกรได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มมากกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์และชุมชนในหมู่บ้านมีการบริโภคผลผลิตในชุมชนของตนเอง และนำผลผลิตส่วนที่เหลือออกจำหน่าย อีกทั้งยังสามารถผลักดันเข้าสู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล เช่น IFOAM เปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม ได้แก่ การล่องเรือแพเก็บฝรั่ง ชมวิถีท้องถิ่นของชาวบ้านในชุมชน เรียนรู้เรื่องการเผาถ่านเพื่อนำมาทำน้ำสัมพันธ์ไล่แมลง การดูแลรักษาพืชพันธ์ต่างๆ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »