กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเปิดการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ
www.Thainewsvision.comYAI_6995
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 หรือ 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ ในการนี้โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานประชุม WEEC2019 พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดี คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณฐาปน ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) Mr. Mario Salomone เลขาธิการ World Environmental Education Congress และเจ้าหน้าที่คณะผู้จัดงานร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จYAI_6964YAI_7133_0
การนี้ทรงเปิดงานและทรงบรรยายปาฐกถาพิเศษ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังห้องนิทรรศการ ณ ห้องภิรัช 1 เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการภายในบริเวณงาน และทอดพระเนตรผลงานด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการประชุมนานาชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย สถาบันโลกร้อนศึกษาโดยมูลนิธินภามิตร สำนักงานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน รวมถึง ส่วนงานภาครัฐบาลและเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุน ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) C Asean บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีจํากัด (มหาชน) บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ท็อปกัน จำกัด ภายใต้การอำนวยการจัดงานประชุมโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นเนล อีเว้นท์ จำกัด การประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562YAI_7006
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้พระราชาทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้การดำเนินงานของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางธรรมชาติช่วยธรรมชาติผ่านเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ และเป็นการจุดประกายให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความรู้ในอนาคตYAI_7212 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาการทางสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การหาแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและร่วมกันหาแนวทางจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับ ภูมิภาคและระดับโลก ภายใต้หัวข้อ “Local Knowledge, Communication and Global Connectivity”236275
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งภายในประเทศไทยเอง และองค์กรระดับโลกที่เกี่ยวข้องและทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นสากล ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทำให้การประชุมในครั้งนี้จะเกิดความร่วมมือขึ้นและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก อีกทั้งผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก็มาจากหลากหลายประเทศ มีนักวิชาการจากทั่วโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Mario Salomone เลขาธิการ World Environmental Education Congress และ Mr. Niclas Svenningsen, Manager of Global Climate Action จาก United nations Framework Convention on Climate Change มาร่วมด้วย236236236238172780 172779 พร้อมปราชญ์ท้องถิ่น ตลอดจนเยาวชนในประเทศที่กำลังพัฒนาได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันกำหนดวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้สิ่งแวดล้อมผ่านรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายไปยังกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่ร่วมกันกำหนดขึ้นจะได้รับการเผยแพร่ไปยังผู้ปฏิบัติการ ผู้บริหารและนักวางแผน ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกจะได้เยี่ยมชมเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งทรงคุณค่าสำหรับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเป็นการเผยแผ่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไปยังนานาอารยประเทศภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2560-2564

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »