กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลักดันกลุ่มธุรกิจSMEs มุ่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในโลกดิจิทัลด้วย e-learning

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลักดันกลุ่มธุรกิจSMEs
มุ่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในโลกดิจิทัลด้วย e-learning
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_4726
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานDIP e-learning for e-commerce หลักสูตร e-commerce ในระบบ e-learning หวังเพิ่มองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs แข่งขันได้ในยุคดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการทำตลาดแนวใหม่ หันมาใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ให้สอดคล้องและทันต่อการแข่งขันของตลาดโลกกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปIMG_4689
IMG_4681IMG_4698IMG_4697IMG_4708กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DIP e-learning for e-commerce) ขึ้นเพื่อเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อเพิ่มยอดขายด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ SMEs ด้วยการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงในการดำเนินธุรกิจด้าน e-commerce โดยผ่านระบบ e-learning ที่มีระบบการเรียนรู้ที่พัฒนาแล้วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปวงกว้างมากขึ้น มุ่งเน้น SMEs ในภาคการค้า หรือภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรมรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)IMG_4717 IMG_4718
โดยตั้งเป้าหมายที่จะมีจำนวนผู้ผ่านการเรียนรู้ “ผู้จบการอบรม” ในกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ราย และผู้เข้าเรียนในระบบออนไลน์ ผ่านระบบเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และจบการอบรม สามารถผ่านการทดสอบการวัดองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยร้อยละ 10 ของผู้จบการอบรมจำนวน 100 ราย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยในการเพิ่มยอดขายไม่น้อยกว่า 10 % และผู้เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ประเมินความพึงพอใจโดยรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ส่วนที่ปรึกษาประมวลผลข้อมูลผู้เข้าร่วมเรียนรู้ด้วยแบบประเมิน (Self-Assessment) ที่สามารถนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไปIMG_4721 IMG_4720
“ระบบ e-learning ดังกล่าวจะเป็นเสมือนศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างเป็นระบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงยังสามารถสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นระบบทันสมัย และมีมาตรฐานการยอมรับในระดับสากล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด พร้อมกับพัฒนาสื่อความรู้ให้มีความทันสมัย มีเนื้อหาข้อมูลและองค์ความรู้ที่สอดคล้อง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บในการถ่ายทอดเนื้อหา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการให้บริการความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของ SMEs ในรูปแบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการเร่งผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการและธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างจริงจัง รวมทั้ง สร้างโอกาสและส่งเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ อันจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไปสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ DIP e-learning for e-commerce หลักสูตร e-commerce ในระบบ e-learningสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กส.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 023678201-4 หรือคลิกไปที่เว็บไซด์ www.dip.go.th

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »