กรมหม่อนไหม จัดงาน“มหกรรมไหมไทย สู่เส้นทางโลก Thai Silk Road To The World”

กรมหม่อนไหม จัดงาน“มหกรรมไหมไทย สู่เส้นทางโลก
Thai Silk Road To The World”
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_1355 IMG_1356
IMG_1218IMG_1221
IMG_1222IMG_1226 IMG_1225IMG_1236กรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านหม่อนไหมทั้งระบบ ตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม การส่งเสริม และการเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และส่งสริมการตลาดหม่อนไหม ซึ่งแต่ละห่วงโซ่การผลิตมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งระบบ เมื่อมีการส่งเสริมให้มีการผลิตก็จำเป็นต้องหาตลาดจำหน่ายผลผลิต เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม กลุ่มผู้ทอผ้าไหมและกลุ่มผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมมีรายได้และกระตุ้นเศรษ ฐกิจ มีอาชีพที่ยั่งยืน และช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาหม่อนไหม ให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไปIMG_1247IMG_1244IMG_1237IMG_1255IMG_1269IMG_1271IMG_1273 IMG_1275 IMG_1276
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตสินค้าหม่อนไหมที่ขาดโอกาสและไม่มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าในปัจจุบันIMG_1217IMG_1207IMG_1201IMG_1211 IMG_1214
ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ภารกิจที่ต้องดำเนินโดยเร่งด่วนประการหนึ่ง คือการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผ้าไหมให้ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกลุ่มผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการหม่อนไหม และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศIMG_1192IMG_1195 IMG_1196IMG_1187 IMG_1186 IMG_1184 IMG_1182 IMG_1181 IMG_1180
IMG_1164 IMG_1162ดังนั้นกรมหม่อนไหมและมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมไหมไทยสู่เส้นทางโลก”
งานนี้มีกิจกรรมแสดงผลงานของผู้ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหม The 2nd Next Big Silk Designer Contest 2020 30 ผลงานที่กรมหม่อนไหม ร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือนักเที่ยว ได้จัดการประกวด รวมถึงชุดผ้าไหมที่นิสิต นักศึกษาทางด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 70 แห่งทั่วประเทศที่ตัดเย็บชุดเสื้อผ้าให้กับ 100 สถานฑูตมาแสดง 154 ชุดและร้านแสดงสินค้าผ้าไหมและผลิตแปรรูปที่มาจากหม่อนไหม 30 ร้านค้าIMG_1157 IMG_1156 IMG_1155 IMG_1154IMG_1147 IMG_1143 IMG_1139IMG_1137 IMG_1136
สำหรับงาน”มหกรรมไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ได้กำหนดการพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าซ็นทรัลเวิร์ด ชั้น 1 ลานอีเดนและลานเซ็นทรัล คอร์ดIMG_1320 IMG_1321IMG_1307IMG_1298IMG_1301IMG_1333 IMG_1332IMG_1329IMG_1337IMG_1340IMG_1348
IMG_1352856386856388856391 856390856392 โคย ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน และจะมีงานไปจนถึงวันอาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2564โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหมมากยิ่งขึ้น

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »