กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” พร้อมมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2562เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องเป็นผู้เสียสละในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

 

กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” พร้อมมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2562เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องเป็นผู้เสียสละในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
www.Thainewsvision.com
พาฝัน ปิ่นทอง1
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็น“วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว ที่ทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ ในระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นใหม่โดยให้ราษฎรทำการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 และเพื่อเชิดชูเกียรติของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ“บำบัดทุกข์บำรุงสุข”ให้แก่พี่น้องประชาชนมาตลอด 127 ปี
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตำแหน่งที่อยู่คู่กับระบอบการปกครอง และสังคมไทยมาอย่างยาวนานโดยมีภารกิจในด้านการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การอำนวยความเป็นธรรม การนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
โดยรูปแบบของงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี2562จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการพัฒนาประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562ในวันที่ 8สิงหาคม 2562ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร2
พร้อมกันนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไปยังสื่อทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละทุ่มเทความรู้ความสามารถในการทำงานอันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
สามารถรับชมวิดีทัศน์และติดตามข่าวสารของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ทาง facebook #กำนันผู้ใหญ่บ้าน62

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »