กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา ครบ 66 ปี ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา ครบ 66 ปี ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ
www.Thainewsvision.com
ภาพ : วิณิชชา ปิ่นทองIMG_3474
นายกองเอก นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทยและรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน มอบเครื่องหมาย“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และ “เข็มอาสารักษา ดินแดนสดุดี” รางวัลกองร้อย อส. ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562IMG_3471 รางวัลกองร้อยมาตรฐาน และ รางวัลสมาชิก อส. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงเหล่าบรรดาสมาชิก กองอาสารักษาดินแดนผู้เสียสละ และกล้าหาญที่ปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ โดยพิธีสดุดี กองอาสารักษาดินแดนในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯIMG_3346 IMG_3354 IMG_3355 IMG_3356 IMG_3359 IMG_3360
ด้วยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของบรรดาเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปัจจุบันครบรอบเป็นปีที่ 66 ซึ่งกองอาสารักษา ดินแดนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 มีผลบังคับใช้ ทั่วราชอาณาจักร IMG_3369 IMG_3370 IMG_3371IMG_3384 IMG_3386 IMG_3388 IMG_3409 IMG_3410 IMG_3411 IMG_3412 IMG_3413 IMG_3415 IMG_3425 IMG_3426 IMG_3427 IMG_3428 IMG_3431ทั้งยังได้พระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีสวนสนาม และ พระราชทานธงประจำกองอาสา รักษาดินแดน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2497 แก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ความว่า “ขอให้ เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการ ในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคล ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขา อาศัยอยู่ ตลอดจนชาติบ้านเมือง ในที่สุด เพื่อให้ได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัย อันตราย และรักษาความสงบในท้องถิ่น ของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อชาติ บ้านเมือง และ ความเป็นเอกราชของเราจะได้ วัฒนาถาวร”IMG_3445 IMG_3446 IMG_3447 IMG_3448 IMG_3449 IMG_3452 IMG_3453 IMG_3456 IMG_3463 IMG_3464 IMG_3455
ในปี 2563 ซึ่งครบรอบ65 ปี กองอาสารักษาดินแดน ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้มอบ นโยบายในการปฏิบัติ และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้น้อมนำ พระบรมราโชวาทข้างต้น มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งให้ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย อย่างเข้มแข็ง และจริงจัง เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้และทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติสืบไป

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »