กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา ครบ 65 ปี

กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน
เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา ครบ 65 ปี
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_6235 IMG_6236 IMG_6237
นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน มอบเครื่องหมาย“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และ “เข็มอาสารักษา ดินแดนสดุดี” รางวัลกองร้อย อส. ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 รางวัลกองร้อยมาตรฐาน และ รางวัลสมาชิก อส. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2561 IMG_6270IMG_6264 IMG_6263IMG_6271ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงเหล่าบรรดาสมาชิก กองอาสารักษาดินแดนผู้เสียสละ และกล้าหาญที่ปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ โดยพิธีสดุดี กองอาสารักษาดินแดน ได้จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯIMG_6273 IMG_6275
IMG_6285IMG_6298 IMG_6297IMG_6305IMG_6309IMG_6306ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของบรรดาเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปัจจุบันครบรอบเป็นปีที่ 65 ซึ่งกองอาสารักษา ดินแดนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 มีผลบังคับใช้ ทั่วราชอาณาจักรIMG_6315 IMG_6313 IMG_6317 ทั้งยังได้พระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีสวนสนาม และ พระราชทานธงประจำกองอาสา รักษาดินแดน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2497 แก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ความว่า “ขอให้ เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการ ในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคล ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขา อาศัยอยู่ ตลอดจนชาติบ้านเมือง ในที่สุดIMG_6290 IMG_6293 IMG_6295 เพื่อให้ได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัย อันตราย และรักษาความสงบในท้องถิ่น ของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อชาติ บ้านเมือง และ ความเป็นเอกราชของเราจะได้ วัฒนาถาวร”IMG_6226 IMG_6224
IMG_6217IMG_6210IMG_6213ในปี 2562 ซึ่งครบรอบ65 ปี กองอาสารักษาดินแดน ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้มอบ นโยบายในการปฏิบัติ และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้น้อมนำ พระบรมราโชวาทข้างต้น มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งให้ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย อย่างเข้มแข็ง และจริงจังIMG_6340 IMG_6342IMG_6344 เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้และทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติสืบไป

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »