กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์กลางย่านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยระดับโลก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดศูนย์กลางย่านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยระดับโลก
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_8218 IMG_8216
IMG_8235 IMG_8229IMG_8242ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดตัวย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID)เพื่อผลักดันให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางย่านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยระดับโลกIMG_8249 IMG_8247IMG_8322 IMG_8321IMG_8340IMG_8332IMG_8341 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับนวัตกรรม โดยใช้ทรัพยากรพื้นที่เนื้อเมือง และความหนาแน่นด้านนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสำคัญ(2) พัฒนาสินทรัพย์ 3 ด้าน คือ กายภาพ เศรษฐกิจ และเครือข่ายให้เหมาะสมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางย่านนวัตกรรมทางการแพทย์และการวิจัย(3) พัฒนาศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ สภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานIMG_8287 IMG_8284 IMG_8278 IMG_8271 IMG_8270 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ(4) ปลดล็อกข้อจำกัดและผลักดันโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพของหน่วยงานภายในพื้นที่ ให้เกิดประสิทธิภาพทางธุรกิจซึ่งการวางพื้นฐานในการพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ IMG_8306
IMG_8305IMG_8313IMG_8317สำหรับองค์ประกอบในการพัฒนาย่านต้องประกอบไปด้วย การพัฒนาระบบโครงการพื้นฐาน หรือ พื้นที่ เพื่อรองรับการวิจัย พัฒนา และทดลองนวัตกรรม ทางการแพทย์ การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาย่านจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน การส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในย่านและโดยรอบ รวมทั้งนำไปสู่อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางมาตรการและนโยบายการสนับสนุนการลงทุนด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการแพทย์ และฐานข้อมูลเพื่อการบริการทางการแพทย์เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศษฐกิจเพิ่มขึ้น 3% ของ GDP และสามารถพัฒนาพื้นที่ใช้สอยให้เกิดการลงทุนการบริการสุขภาพและอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นในย่าน ร่วมถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านนวัตกรรมสุขภาพแห่งแรกของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของการบริการสุขภาพของประเทศที่เพิ่มขึ้น

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »