กสทช.จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

กสทช.จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_7897
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (หลักเกณฑ์สิทธิแห่งทาง : Rights of Way) และประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินเพื่อให้บริการ โทรคมนาคม โดยอยู่บนพื้นฐานการส่งเสริมการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดการลงทุนซ้ำซ้อน IMG_7855
IMG_7858IMG_7878IMG_7879IMG_7892 IMG_7889ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีเส้นทางการจัดงานตามโครงการตามแนว รถไฟฟ้าสายสีชมพู ได้แก่ ถนนแจ้งวัฒนะ (ฝั่งกรุงเทพฯ คลองประปา – คลองบางเขน) ระยะทาง 4.1 กิโลเมตร ถนนแจ้งวัฒนะ (ฝั่ง จ.นนทบุรี แยกปากเกร็ด – คลองประปา) ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร ถนนติวานนท์ (ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี – แยกปากเกร็ด) ระยะทาง 7.8 กิโลเมตร เพื่อทัศนียภาพที่งดงามIMG_7880IMG_7901 IMG_7902IMG_7910 IMG_7911 IMG_7912 IMG_7913 สำนักงาน กสทช. จึงเห็นควรดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดระเบียบสายสื่อสาร และนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัย สร้างระบบโทรคมนาคมที่มี ประสิทธิภาพ และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้น IMG_7917 IMG_7918 IMG_7919 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการกิจกรรม ซึ่งระบบสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอาจขัดข้อง จึงดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่ประชาชนในแต่ ละพื้นที่IMG_7927 IMG_7924
IMG_7906รวมถึงเผยแพร่ข่าวสารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเข้าใจมากขึ้นโดยได้มีการเดินประชาสัมพันธ์และ แจกแผ่นผับบริเวณรอบพื้นที่การจัดงาน ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและสร้างการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อประชาชนโดยรอบ

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »