กองทัพบกร่วมกับ วช. เพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก

กองทัพบกร่วมกับ วช. เพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก64350078_2173036082808988_6515773702259343360_n64422501_1034814526708185_1914822108479750144_n64442283_1069961140058806_5237890523607334912_n64661468_841771482875690_2891519627462967296_n

กองทัพบกและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมพัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดย พล.ท.สุเชษฐ์ ตันยะเวช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กอ.รมน.ภาค3 และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 64206203_757269154688652_6569299895394500608_n 63447157_679093802532448_7252139209434071040_nร่วมเปิดกิจกรรมการขยายผลครั้งที่ 10 ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-18มิถุนายน 2562 โดยองค์ความรู้ตามความต้องการของพื้นที่ ได้แก่เรื่อง “เกษตรปลอดภัย:การแปรรูปพริกแห้ง”64236368_1386899018118078_1606736132878368768_n 64241217_2421071781445494_7712544873043197952_n 64296739_431550787576450_847386975802490880_n โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ”การสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวด้วยมูลกระบือและการผลิตปุ๋ยชีวภาพ” จากมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากวช. ภายใต้แผนงานการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม64493647_380338032588805_7928641784559697920_n 64572423_2447728042122979_8413638124508282880_n 64587411_2294780950576343_895688968287289344_n กองทัพบกและวช.ร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม โดยวางเป้าหมายการขยายผลไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพบกใน 4 ภูมิภาค เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต เสริมรายได้และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »