กองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ 37 ผนึกโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข ร่วมจัดทำเกษตร ทฤษฎีใหม่ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ จังหวัดเชียงราย

กองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ 37 ผนึกโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข ร่วมจัดทำเกษตร ทฤษฎีใหม่ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ จังหวัดเชียงราย
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองเชียงราย 240
กองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ 37 ผนึกโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข ร่วมจัดทำเกษตร ทฤษฎีใหม่ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เชียงรายเชียงราย 254โดยนายกิตติ ทิศสกุล ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัดได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมาพัฒนาพื้นที่รกร้างภายในค่ายเม็งรายมหาราชให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเชียงราย 236
จ่าสิบเอก สุขุม กองแก้ว เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราชเชียงราย 237เชียงราย 244 เชียงราย 245เชียงราย 262เชียงราย 259เชียงราย 263เชียงราย 265เชียงราย 278เชียงราย 290เชียงราย 292เชียงราย 293เชียงราย 294เชียงราย 295ทรงทอดพระเนตรแปลงโครงการเกษตรปลอดภัย ในมณฑลทหารบกที่ 37 ที่เริ่มดำเนินการเมื่อ ปี 2557 โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างเสริมความรู้ให้กับกำลังพลข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จังหวัดเชียงรายมาถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและติดตั้งระบบระบายน้ำในแปลงเกษตร ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบเลี้ยงกำลังพลและจำหน่ายให้กับประชาชนในรอบค่ายในราคาถูก ซึ่งมีทั้งพืชผักสดและไม้ประดับเชียงราย 290เชียงราย 292เชียงราย 293เชียงราย 294เชียงราย 295เชียงราย 302เชียงราย 306เชียงราย 308เชียงราย 322เชียงราย 320เชียงราย 317เชียงราย 272เชียงราย 325
ด้านคุณวิวรรธณี กาละวงค์ เจ้าหน้าที่ โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข กล่าวต่อว่า ปัจจุบันทางโครงการได้มีการสนับสนุนด้านของโรงเพาะชำสนับสนุนทุกภาคส่วนให้ปลูกพืชผักปลอดสาร จากนั้นทางค่ายได้ขยายผลเป็นการจัดตั้งสำนักงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ โครงการนาอินทรีย์ โครงการหมูเพื่อนแพะ โครงการหญ้าเนเปียร์ โครงการผักบุ้งนาขั้นบันได โครงการเลี้ยงเป็ด โครงการลี้ยงห่าน โครงการขายผักและอาหารราคาถูก โครงการตลาดเกษตรดอยทอง โครงการบ้านดินตัวอย่าง โครงการสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ โครงการฝายทดน้ำ 7 ฝาย โครงการธนาคารปลา โครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือน และโครงการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งแต่ละโครงการฯ ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องและเกื้อหนุนกันตามแนวคิดที่ว่า “ทำดีให้คนดู ไม่สร้างคนอย่างหวัง ได้งาน” ในอนาคต

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »