กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจัดประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน สำหรับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษารวม 1,000,000 บาท

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจัดประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
สำหรับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษารวม 1,000,000 บาท
www.Thainewsvision.comIMG_7191
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า “คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นองค์กรกำกับดูแลกิจการพลังงานด้านกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง มีปริมาณเพียงพอ และทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรม และคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน รวมถึงมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 นี้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับ 26 โครงการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest)”IMG_7113IMG_7118 IMG_7123
นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ที่ว่าด้วย การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) สำหรับนิสิตนักศึกษา ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าIMG_7147IMG_7143IMG_7126IMG_7127 เพื่อให้ได้ผลงานที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถนำไปก่อสร้างเป็นบ้านประหยัดพลังงานได้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน (Clean Energy For Life)”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มัณฑนศิลป์ หรือคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน IMG_7150IMG_7153IMG_7154
การประกวด แบ่งออกเป็นสองประเภทตามขนาดพื้นที่ของบ้าน คือไม่เกิน 150 ตารางเมตร และไม่เกิน 300 ตารางเมตร โดยเริ่มจากระดับภูมิภาค ผู้ชนะที่ 1, 2 และ 3 ของทั้งสองประเภท จะเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ ชิงทุนการศึกษารวม 1,000,000 บาท นอกจากนิสิตนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการประกวดแบบแล้ว โครงการนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ยุวสถาปนิก (Young Architect) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมต่อไปในอนาคต”
ทั้งนี้ ผลงานที่ชนะการประกวด จะนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน พร้อมกับ BOQ หลากหลายทางเลือก เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดจาก website โครงการ เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การประชาสัมพันธ์ มีหลายช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับรู้ในวงกว้างIMG_7173IMG_7177IMG_7176IMG_7174 IMG_7175รูปแบบและรายละเอียดของการประกวด
แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท
1. ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน ขนาดเล็ก 1-2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง
3,000,000 บาท (ไม่รวมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ที่มีราคาสูง)
2. ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน ขนาดใหญ่ 2-3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง
6,000,000 บาท (ไม่รวมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ที่มีราคาสูง)
ทั้งนี้ ไม่ได้กำหนดจำนวน หรือขนาดห้องต่างๆ เพื่อให้อิสระแก่ผู้ประกวดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ในการกำหนดแนวความคิดของการอยู่อาศัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องเป็นบุคคลเดียว สามารถส่งผลงานได้ทั้งสองประเภท แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
การประกวดมี 2 ระดับ
1. ระดับภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสและสร้างการตระหนักรู้ ให้แก่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มัณฑนศิลป์ หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ, เทคโนโลยี
การประหยัดพลังงาน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
รางวัลการประกวดระดับภูมิภาค
รางวัลแต่ละประเภท แต่ละภูมิภาค
⁃ รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
⁃ รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
⁃ รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
2. ระดับประเทศผู้ได้รางวัลทั้งสองประเภท ภูมิภาคละ 6 คน รวมเป็น 24 คน จะเข้าร่วม Young Architect Camp ที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ความรู้ความเข้าใจ โดยคุณอมตะ หลูไพบูลย์ สถาปนิกและศิลปิน
ศิลปาธร, รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อการพัฒนาและเติมเต็มผลงานของตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
จากนั้น 24คน ส่งผลงานที่ได้รับการพัฒนาขั้นสุดท้าย เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศIMG_7179IMG_7180IMG_7182IMG_7172
IMG_7178
รางวัลการประกวดระดับประเทศ
รางวัลแต่ละประเภท
⁃ รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
⁃ รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
⁃ รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รวมรางวัลทุนการศึกษา 1,000,000 บาทIMG_7186
กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’
เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากสถาปนิกรุ่นใหม่, วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงานในอาคาร และรายละเอียดการประกวด โดยจะจัดงานขึ้นที่ 4 ภูมิภาค ดังนี้
ภาคเหนือ ◙ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ◙ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาคกลาง ◙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ◙ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
◙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน)
◙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ◙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ◙ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาคใต้ ◙ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง) ◙ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และเข้าร่วมโครงการได้ตามช่องทางต่อไปนี้
📷
📷 www.youngarchecohome.com
📷
086-777-0066
📷
@Youngarch.eco

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »