จังหวัดสมุทรสงคราม เตรียมจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในงาน“ชาวแม่กลองปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ” โครงการ วิถีไทย วิถีถิ่น ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดอิน – จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม เตรียมจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในงาน“ชาวแม่กลองปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ” โครงการ วิถีไทย วิถีถิ่น ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดอิน – จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

www.Thainewsvision.com

ข่าว –ภาพ   พาฝัน  ปิ่นทองIMG_2014 IMG_2012    นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการแถลงข่าวจัด โครงการวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562“ ชาวแม่กลองปรองใจสานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดอิน – จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิปัญญาและรายได้ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปIMG_2044IMG_2039IMG_2041IMG_2040IMG_2046นาวาเอกทวี เชื้อชูชาติ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้จัดงานภายใต้รูปแบบ “งานวัดย้อนยุค” ถือเป็นการบูรณาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมของภาคเอกชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. จัดแสดงนิทรรศการ “เล่าเรื่องเมืองสมุทรสงคราม” 2. จัดแสดงนิทรรศการ “ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม” สาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 3. จัดแสดงนิทรรศการ“การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย” เช่น รีรีข้าวสาร ขี่ม้าก้านกล้วย มอญซ่อนผ้า ขี่ม้าส่งเมือง เดินกะลา สาธิตการทำว่าวIMG_2019IMG_2020 IMG_2021 IMG_2034

  1. กิจกรรมการประกวด 3 รายการ ได้แก่ การประกวดวาดภาพระบายสี ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รุ่นประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ 1,200 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รุ่นมัธยมศึกษา การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 รางวัลชนะเลิศ 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรุ่นเด็กและเยาวชน รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รุ่นประชาชนทั่วไป การประกวดทำอาหารพื้นบ้าน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ผู้ใดสนใจสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2562IMG_2007
  2. จำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง อัญมณี เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย จากในจังหวัดสมุทรสงครามและภาคต่างๆ จำนวน 50 ร้าน
  3. จำหน่ายผลิตภัณฑ์และการสาธิตจากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 ชุมชน จัดการแสดงทางวัฒนธรรมจากสถานศึกษา ศิลปินพื้นบ้าน และการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมIMG_2060 IMG_2059 IMG_2058

วันที่ 10 พ.ค. 62 1.ชมการแสดงในพิธีเปิด แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์เมืองแม่กลอง 2. พิธีมอบรางวัลคนดีศรีสมุทรสงคราม 3.คอนเสิร์ต หญิง ธิติกานต์ วันที่

11 พ.ค. 62 1.การแสดงระบำกระบอกตาลบันเทิง 2. รื่นเริงกะลา 3. จินตลีลาเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๒ 4. การแสดงโขน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5.คอนเสิร์ต อาร์ต อัศนัย

วันที่ 12 พ.ค. 62 1. ละครชาตรี 2. รำโทน 3. กลองยาว 4.ระบำศรีชัยสิงห์ , ระบำกรับ 5. ลิเก ศรราม น้ำเพชร

 

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »