จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดตัว “ล้านปันสุข” ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรง

จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดตัว “ล้านปันสุข”
ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรง
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_3720
พาณิชย์จังหวัดสระบุรี จัดพิธีเปิดงานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Outlet) แห่งใหม่ ณ ล้านปันสุข เลขที่ 97/5 ถนนมาลัยแมน ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานมากมายIMG_3771 IMG_3773 IMG_3776 IMG_3782 IMG_3785 IMG_3786 IMG_3795 IMG_3796
IMG_3806โดยศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือ Farm Outlet เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่มรายได้ เพิ่มการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยมีสินค้าเป้าหมายหลักคือ ผักปลอดสารพิษ พืชผัก ชนิดต่างๆ และผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับ สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากแหล่งธรรมชาติ และสามารถส่งเสริมขยายช่องทางการ จำหน่าย เชื่อมโยง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น และเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิก หรือเกษตรกรรายย่อย ได้มีตลาด พร้อมช่องทางการจำหน่ายโดยตรงอีกด้วยIMG_3685
IMG_3737 IMG_3744IMG_3710IMG_3750 IMG_3745ล้านปันสุข เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Outlet) สามารถ ผลักดันให้เกษตรกร และชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพทางการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาส การขยายตลาดและทั้งใน และต่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนเกิดความ เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้IMG_3755IMG_3689IMG_3715IMG_3824IMG_3730 ตลอดจนสร้างรายได้หมุนเวียน ในท้องถิ่น กิจกรรมที่เข้าไป ดำเนินการ ได้แก่ การส่งเสริมการจำหน่าย การเชื่อมโยงสินค้า การรณรงค์ การบริโภค การถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างตราสัญลักษณ์สินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อีกด้วย

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »