นครปฐมแถลงข่าวการจัดงานประกวดกล้วยไม้ “ช้างชนช้าง” ครั้งที่ 9

จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวการจัดงานประกวดกล้วยไม้ “ช้างชนช้าง” ครั้งที่ 9 เพื่อแสดงศักยภาพของกล้วยไม้จังหวัดนครปฐมที่มีคุณภาพของประเทศไทย

กล้วยไม้ นครปฐม 165   นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม แถลงข่าวร่วมกับเกษตรจังหวัดนครปฐม นายกสมาคมกล้วยไม้สกุลช้าง นายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ในการจัดงานประกวดกล้วยไม้ “ช้างชนช้าง” ครั้งที่ 9 โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สมาคมกล้วยไม้สกุลช้าง สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคม ชมรมกล้วยไม้ทั่วประเทศ และ Bangkok Airways กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2558 ณ สวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการตอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้มากยิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุนเกษตรกรที่มีการพัฒนาการผลิตที่ได้คุณภาพ ได้มีเวทีในการแข่งขันและแสดงศักยภาพการผลิต ตลอจนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมอีกด้วยกล้วยไม้ นครปฐม 140

กล้วยไม้ นครปฐม 188   สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดกล้วยไม้สกุลช้าง และสกุลต่างๆ พร้อมชมความงดงามและความหลากหลายของกล้วยไม้ที่ประดับตกแต่งภายในบริเวณงาน อีกทั้งมีการจำหน่ายผลผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจในราคาเป็นกันเอง และการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว สามารถเที่ยวชมงานประกวดกล้วยไม้ “ช้างชนช้าง” ได้ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ณ สวนสุวรรณภูมิออร์คิดส์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »