พส. แถลงข่าวเดิน วิ่ง เพื่อการกุศล Walk & Run for Social Care and Share

พส. แถลงข่าวเดิน วิ่ง เพื่อการกุศล Walk & Run for Social Care and Share
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองพส 129
นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานฯ พร้อมด้วย นายกสมาคมสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย และอุปนายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทยพส 014 ร่วมแถลงข่าวฯ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “สมเด็จย่า” เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ปี 2560 โครงการเดิน วิ่ง เพื่อการกุศลWalk & Run for Social Care and Share ณ ห้องโถงชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรุงเทพฯพส 018
โครงการ “เดิน วิ่ง เพื่อการกุศล” Walk & Run for Social Care and Share เป็นหนึ่งในโครงการที่จะทำให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการเดินวิ่งเป็นวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและแพร่หลายในปัจจุบัน พส 053จึงกำหนดจัดโครงการ “เดิน วิ่ง เพื่อการกุศล” Walk & Run for Social Careand Share ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 06.00 – 10.00 น. บริเวณลานหน้าเสาธงชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี พส 097
โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทการเดินเพื่อสุขภาพ เส้นทางเดินภายในกระทรวงสาธารณสุข ระยะทาง 3 กิโลเมตร บัตรราคา 340 บาทและประเภทการวิ่งมินิมาราธอน เส้นทางวิ่งเริ่มจากลานหน้าเสาธงชาติ กระทรวงสาธารณสุข ระยะทาง 10 กิโลเมตร บัตรราคา 400 บาท พส 086รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ กลุ่มเปราะบาง และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พส 142ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางสังคมสงเคราะห์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปพส 130
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการเดินวิ่งเพื่อการกุศลพส 134พส 123พส 083 Walk & Run forSocial Care and Share สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซด์: www.FanaticRun.com หรือไลน์ไอดี : Fanaticrun ตลอด 24 ชั่วโมง

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »