มทร.ธัญบุรีเปิดรับด่วน 62 อัตรา พนง.มหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

มทร.ธัญบุรีเปิดรับด่วน 62 อัตรา พนง.มหาวิทยาลัย
สายวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
www.Thainewsvision.comรับสมัคร พนักงาน ม วิชาการ 64
 
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่งอาจารย์ รวมทั้งหมด 62 อัตรา โดยวุฒิปริญญาโทเงินเดือน 26,250 บาท และวุฒิปริญญาเอกเงินเดือน 31,500 บาท ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภา มทร.ธัญบุรี
โดยมีหน่วยงานที่เปิดรับ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 อัตรา, โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 2 อัตรา, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5 อัตรา, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 อัตรา, คณะบริหารธุรกิจ 15 อัตรา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 อัตรา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 อัตรา, คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 อัตรา, คณะศิลปศาสตร์ 9 อัตรา, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 อัตรา และคณะการแพทย์บูรณาการ 3 อัตรา
เปิดรับสมัครคัดเลือกขณะนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถเข้าดูรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกำหนดการ และสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ มทร.ธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่ 30 กันยายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลา ปิดทำการของธนาคาร เวลา 21.00 น.

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »