มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร่วมกับสมาคมอารักขาบุคคลสําคัญ ลงนาม“ความร่วมมือการดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)และหลักสูตรอบรมระยะสั้น (ประกาศนียบัตร) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร่วมกับสมาคมอารักขาบุคคลสําคัญ
ลงนาม“ความร่วมมือการดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)และหลักสูตรอบรมระยะสั้น (ประกาศนียบัตร) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกําหนดจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่องการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไทยและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)และหลักสูตรอบรมระยะสั้น (ประกาศนียบัตร) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน”วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 12.00 น.ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ลาดพร้าว107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครIMG_0438
โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตโดยดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร รองอธิการบดีและนายนรธา มณีนาค นายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ ว่าด้วยเรื่อง“ความร่วมมือการดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)และหลักสูตรอบรมระยะสั้น (ประกาศนียบัตร) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยIMG_0442 IMG_0443โดยมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้
1. มหาวิทยาลัย และสมาคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นที่ประจักษ์สําหรับผู้ที่สนใจเรียนและผู้ที่ปฏิบัติงานในสายงานระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศIMG_0451
2. สมาคม สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาช่วยแนะนํา ให้คําปรึกษา และร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรอบรมระยะสั้น (ประกาศนียบัตร)IMG_0460 IMG_0461 IMG_0462 IMG_0463 IMG_0464 IMG_0465 IMG_0466 IMG_0467
IMG_0469 IMG_0470 IMG_0471 IMG_0472 IMG_0473 IMG_0474 IMG_0475 IMG_0476 IMG_0478 IMG_0479 IMG_0480 IMG_0482
3. มหาวิทยาลัย และสมาคม ร่วมกันสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้ก้าวหน้า ทันสมัย และเป็นสากล
4. มหาวิทยาลัย และสมาคม ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสายงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของมหาวิทยาลัย และของสมาคม ให้มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพพิธีลงนาม วันที่ 250865_๒๒๐๘๒๕_27พิธีลงนาม วันที่ 250865_๒๒๐๘๒๕_24พิธีลงนาม วันที่ 250865_๒๒๐๘๒๕_17พิธีลงนาม วันที่ 250865_๒๒๐๘๒๕_13พิธีลงนาม วันที่ 250865_๒๒๐๘๒๕_8
5. สมาคม ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี และระบบมาตรฐานการบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการ
สนับสนุนให้นิสิตของมหาวิทยาลัย ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน ในอาชีพการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
นายนรธา มณีนาค นายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญกล่าวว่า สมาคมมี
ความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี และระบบมาตรฐานการบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยพร้อมสนับสนุนให้นิสิตของมหาวิทยาลัย ได้เข้าฝึกเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการ
ปฏิบัติงาน ในอาชีพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »