มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา “เห็ด สืบ สาส์น”เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา “เห็ด สืบ สาส์น”เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_2593
 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา “เห็ด สืบ สาส์น” ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในเรื่องของกระบวนการผลิตเห็ด ผักปลอดสาร การปศุสัตว์ และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการควบคุมIMG_2579IMG_2432IMG_2438
สภาพแวดล้อมในการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะกับวิถีชีวิตชุมชนโดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันธีระชัย ศิลาขาว (กำนันตำบลคูขวาง)
ผู้ใหญ่วีระ ชมเพลินใจ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลคูขวาง) คณะผู้บริหารจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด และประชาชนในพื้นที่IMG_2495 IMG_2496 IMG_2498 IMG_2499 IMG_2500 IMG_2502 IMG_2505
IMG_2513IMG_2518IMG_2521 IMG_2522 IMG_2523 IMG_2525 IMG_2530 IMG_2531 IMG_2534 IMG_2535 IMG_2536IMG_2539IMG_2542IMG_2514ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนIMG_2559 IMG_2565 IMG_2566 IMG_2567 IMG_2568 IMG_2570 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพตามความต้องการของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ IMG_2582 IMG_2583 IMG_2584IMG_2439IMG_2441IMG_2463IMG_2459IMG_2464 IMG_2465 IMG_2466 IMG_2467 IMG_2484 IMG_2492 IMG_2493 IMG_2494
สำหรับ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา “เห็ด สืบ สาส์น” ประกอบไปด้วย 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ฐาน “เห็ด สืบ สาส์น” เป็นฐานให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเห็ดและการประยุกต์
ใช้นวัตกรรมการควบคุมสภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการผลิตเห็ด 2) ฐานดูแลดินเพื่อให้ดินดูแลพืช เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการปรุงดินจากวัสดุธรรมชาติที่เหมาะกับ
พืชปลอดสารตามหลักกสิกรรมธรรมชาติIMG_2451IMG_2510IMG_2588IMG_2599IMG_2603IMG_2612 IMG_2610 IMG_26013) ฐานพืชพรรณปลอดสาร เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสาร 4) ฐานรักษ์น้ำรักปลา เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ำแบบธรรมชาติเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ และ 5) ฐานวิถีแบบพอเพียง เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเป็ดและไก่ไข่ไว้รับประทานในครัวเรือนเป็นต้น
#มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »