มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯขับเคลื่อนโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T “ณ มัสยิดนูรุนยากีน หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯขับเคลื่อนโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T “ณ มัสยิดนูรุนยากีน หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_9458
จากนโยบายของ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “สิ่งที่ผมอยากจะฝากคือ ในช่วงเวลา 1 ปี นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงประชาชน จำนวน 60,000 คน มาทำงานกับ อว.IMG_9415 IMG_9418 คือ จะทำอย่างไรให้พวกเขาเหล่านั้นมองเห็นประเทศไทยในเชิงบวก ไม่มองแต่เชิงลบ แน่นอนปัญหาต่าง ๆ ของประเทศมีอยู่ ไม่ปฎิเสธ แต่ก็ต้องมองปัญหาที่มีอยู่เพื่อแก้ไขในทางที่สร้างสรรค์ และก็ต้องมองปัญหาในเชิงบวกด้วย ประเทศถึงจะเดินหน้าได้”IMG_9452IMG_9462 IMG_9463
IMG_9466 IMG_9467 IMG_9472 IMG_9473 IMG_9475ทางกระทรวงจึงได้ขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) เป็นการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศ เกิดการสร้างงาน และเกิดการพัฒนาแก้ไขปัญหา และเศรษฐกิจของรายตำบลแบบพุ่งเป้า จะจัดทำใน 3,000 ตำบลทั่วประเทศครอบคลุมทุกภาคทุกจังหวัดIMG_9479IMG_9487 IMG_9488 IMG_9489IMG_9434 IMG_9435 IMG_9436 IMG_9438 IMG_9439 IMG_9440 IMG_9445 IMG_9447
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันที่มุ่งมั่น และมีนโยบายในการทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและการพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และมีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้ประเทศไทยIMG_9494 IMG_9495 IMG_9496 IMG_9497 IMG_9498 IMG_9499 IMG_9500
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พร้อมรับแนวทาง และดำเนินงานให้ตรงตามเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยจะเริ่มลงพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบทั้งหมดทุกพื้นที่ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ IMG_9506IMG_9503IMG_9507IMG_9508 IMG_9509 IMG_9510 IMG_9512พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) ณ มัสยิดนูรุนยากีน หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีIMG_9513 IMG_9514 IMG_9516 IMG_9520
IMG_9516ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกจากสร้างการรับรู้โครงการให้กับชุมชนแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้ร่วมกิจกรรม และแสดงผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นที่ทำร่วมกับชุมชน ได้แก่ การสาธิตการผลิตน้ำพริกปลาป่น เรียนรู้วิถีชุมชนการเลี้ยงปลาดุก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ และท้ายสุดร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นสัญญาณที่ดีของการทำงานในพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์ต่อจากนี้เป็นต้นไป

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »