มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเปิดตลาดช้อปใกล้กรุง ชมทุ่งคลองห้าทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ของสัปดาห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเปิดตลาดช้อปใกล้กรุง ชมทุ่งคลองห้าทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ของสัปดาห์

www.Thainewsvision.com

วิณิชชา ปิ่นทองIMG_1842
IMG_1852IMG_1857IMG_1967นายนิติ วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานเปิด “ตลาดชุมชนวิถีพอเพียง บ้านคลองห้า” ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในอำเภอคลองห้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในระยะยาว สามารถพึ่งพาตนเอง ผ่านกลไกของตลาดชุมชน เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นช่องทางการระบายสินค้าของชุมชน และเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของตำบลคลองห้า ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ ตลาดชุมชนวิถีพอเพียง บ้านคลองห้า ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี IMG_1900IMG_1902 IMG_1901IMG_1896IMG_1873 IMG_1875 IMG_1877IMG_1866 IMG_1865 IMG_1863โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.นฤมล ธนานนันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันศรีนวล ทิพาพงษ์ผกาพันธ์ กำนันตำบลคลองห้า ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า และแม่ค้า ประชาชนในพื้นที่IMG_1953 IMG_1954 IMG_1958 IMG_1961 IMG_1962 IMG_1963 IMG_1964
IMG_1982 IMG_1983 IMG_1984ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดินIMG_1919 IMG_1916 IMG_1915 IMG_1914 IMG_1913 โดยโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืนIMG_1882 IMG_1883 IMG_1885 IMG_1886 IMG_1889 IMG_1890 IMG_1894 IMG_1895 ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นการช่วยเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้และดึงดูดเม็ดเงินให้กระจายสู่เศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างการรับรู้การเป็นตลาดชุมชนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ที่สัญจรผ่านไปมาและประชาชนทั่วไปIMG_1924 IMG_1925 IMG_1926IMG_1933 IMG_1934 IMG_1935 IMG_1938 IMG_1939 IMG_1941 IMG_1942
สำหรับ“ตลาดชุมชนวิถีพอเพียง บ้านคลองห้า” ประกอบไปด้วยสินค้าชุมชนที่มีชื่อสียง หมี่กรอบ น้ำพริก ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า เบเกอรี่บ้านคลองห้า ขนมเบื้องโบราณ ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ ของกินพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น สินค้าOTOP ของกิน ของฝากหลากหลายIMG_1968IMG_1992IMG_1994 โดยตลาดเปิดวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ของสัปดาห์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตลาดอยู่ใกล้กับวัดแสวงสามัคคีธรรม ห่างจากเทคโนธานีเพียง 1 กิโลเมตร ซึ่งตลาดจะเปิดทำการเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
#มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »