ยิปซัมตราช้างเดินหน้าต่อ “โครงการฝึกอบรมช่างยิปซัมพัฒนาชุมชน”

ยิปซัมตราช้างเดินหน้าต่อ “โครงการฝึกอบรมช่างยิปซัมพัฒนาชุมชน”
ภาพประกอบ_โครงการฝึกอบรมช่างยิปซั่มพัฒนา
    จากการที่ ยิปซัมตราช้าง และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) มีแนวความคิดและเป้าหมายเดียวกันที่จะยกระดับฝีมือช่างยิปซัม และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยทั่วประเทศ จึงเกิดเป็นความร่วมมือจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมช่าง และหลักสูตรอบรมครูผู้ฝึก ระดับประเทศ และได้ร่วมกันจัดอบรมช่างทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 17 ปี และเมื่อปี 2558 ยิปซัมตราช้าง และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายองค์ความรู้ไปยังช่างชุมชนโดยตรง จึงร่วมกันต่อยอดเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนและยกระดับความเป็นอยู่ในแต่ละชุมชนให้ดีขึ้น จนเกิดเป็น “โครงการฝึกอบรมช่างยิปซัมพัฒนาชุมชน”
    โครงการฝึกอบรมช่างยิปซัมพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ช่างชุมชนพร้อมเสริมทักษะในการประกอบอาชีพในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ปัจจุบันโครงการฯ มีผู้ผ่านการอบรมกว่า 800 ราย และคาดว่าในอีก 2 ปี จะสามารถเพิ่มจำนวนช่างชุมชนที่ผ่านการอบรมได้มากกว่า 1,000 ราย
นอกจากนี้ผู้ผ่านการอบรมจาก ยิปซัมตราช้าง จะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อรับรองความเป็นช่างอาชีพตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและยิปซัมตราช้าง โครงการนี้นับว่าสอดคล้องกับนโยบายองค์กรเราที่จะคืนคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคม โดยเติมเต็มความรู้ให้ช่างชุมชน สามารถสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียงที่ดี จากงานที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง
    คุณยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการฝึกอบรม ยิปซัมตราช้าง กล่าวว่า “จากการเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายองค์ความรู้ไปยังช่างชุมชนโดยตรง และตระหนักถึงปัญหาการติดตั้งฝ้าเพดาน และฝาผนัง ที่ไม่ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาจทำให้ฝ้า หรือ ผนัง ไม่แข็งแรง ใช้งานได้ไม่นาน ซึ่งส่งผลถึงความปลอดภัยในระยะยาว จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และยิปซัมตราช้าง เริ่มต้นในปี 2558 โดย “โครงการฝึกอบรมช่างยิปซัมพัฒนาชุมชน” นี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาฝีมือช่างชุมชนให้เรียนรู้การติดตั้งฝ้าเพดาน ฝาผนังภายใน และการฉาบรอยต่อยิปซัม ตามหลักมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ปัจจุบันบริษัทฯ เปิดรับสมัครช่างทั่วประเทศ ขอเพียงคุณมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาทักษะและฝีมือตนเอง เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพิ่มช่องทางที่มาของรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชน โดยโครงการดังกล่าวเปิดอบรมครั้งละ 20 ท่าน เป็นการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะ 30 ชั่วโมง และที่สำคัญ วิทยากรของยิปซัมตราช้าง ก็ได้การรับรองเป็นครูผู้ฝึก จากจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเช่นกันเพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงไปยังช่างชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผล
มากกว่าสร้างอาชีพ แต่สร้างประโยชน์ให้ชุมชน
    “โครงการฝึกอบรมช่างยิปซัมพัฒนาชุมชน” ไม่เพียงแต่สร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ ยังเพิ่มโอกาสในการทำให้ชุมชนของตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการร่วมปรับปรุงพื้นที่ หรืออาคารสาธารณะของชุมชน เช่น ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน ศาลาวัด ฯลฯ ด้วยการติดตั้งฝ้าเพดาน หรือการทำฝาผนังภายใน การกั้นพื้นที่ใหม่ให้เป็นสัดเป็นส่วน ส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นต่อไป
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมช่างยิปซัมพัฒนาชุมชน สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ หรือสมัครผ่านยิปซัมตราช้าง เบอร์โทร 081-173-6456

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »