รัฐบาลมอบ วช. จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

รัฐบาลมอบ วช. จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”
www.Thainewsvision.com
พาฝัน  ปิ่นทองคนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0032
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ให้จัดกิจกรรมในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”…“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหารกรุงเทพมหานครคนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0033 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแลรักษาพัฒนาคลองเพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนคนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0037 คนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0036
โดย วช. ได้นำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการดูแลลำน้ำ ลำคลอง และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาลำน้ำมาจัดแสดงในนิทรรศการรักษ์ลำน้ำ ลำคลอง พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยวิจัยและ
นวัตกรรม จำนวน 4 ผลงานคนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0016 คนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0015 คนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0011 ได้แก่ ระบบการบำบัดน้ำเสียแบบคลัสเตอร์สำหรับการจัดการน้ำเสียชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ,ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ IT-BF/ MBR (Inclined Tube-Biofilter / Membrane Bioreactor) แบบประหยัดพื้นที่สำหรับการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ,ระบบบำบัดน้ำเสีย และเครื่องผลิตปุ๋ยหมักคนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0024 คนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0023 คนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0018 คนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0017
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในฐานะคณะอนุกรรมการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ กับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนริมลำน้ำคนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0025 คนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0027 คนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0028 คนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0029 คนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0030 คนรักคลอง_๑๘๑๒๑๕_0031 ซึ่งที่ผ่านมาได้สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน เช่น การแปรรูปผักตบชวาวัชพืชและขยะมาใช้ประโยชน์ในชุมชน และเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้รวมถึงกำหนดแนวทางการสนับสนุนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดำเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำคลังความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาลำน้ำ (www.krw.nrct.go.th) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำ
และชีวิต จากบนเว็บไซต์ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์อีกด้วย

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »