รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามโครงการ Big Data Systemอาชีวศึกษา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามโครงการ Big Data Systemอาชีวศึกษา52043206_2155656058078926_1519883939873816576_n

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ภาคเหนือ (NEC) โดยมี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งสิ้น 261 คน จาก สถานศึกษาในเขตภาคเหนือรวม 17 จังหวัด จากสถานศึกษา 87 แห่ง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่52729352_416007995801907_6200614418032623616_n พลเอก สุทัศน์ เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี การดำเนินงานดังกล่าวเห็นผลงานเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มอบนโยบายให้ทุกศูนย์จัดทำฐานข้อมูล Big Data โดยให้สำรวจและจัดเก็บข้อมูลความต้องการกำลังคนจากสถานประกอบการในพื้นที่ทั่วประเทศ หากข้อมูล Big Data มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนำไปสู่การวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่ อีกทั้งยังตอบสนองมิตินโยบายด้านการศึกษาเชิงพื้นที่52532818_2204289282968650_2636455031720640512_n โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ใช้เวลาในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรของอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำฐานข้อมูล Big Data Systems โดยจัดเก็บข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน (Demand Side and Supply Side) เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ทุกภูมิภาค และ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ52345631_374235180083560_866890027156635648_n       นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบหมายให้ สอศ. จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงสร้าง 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด ให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจฝ่ายข้อมูลกลาง จัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System โดยให้สำรวจและจัดเก็บข้อมูลความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษา จากสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลงคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่51658205_372630493290616_4538779064541904896_n (1) ซึ่งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ประกอบด้วย 3 ศูนย์กลุ่มจังหวัดคือ เชียงใหม่ พิษณุโลกและนครสวรรค์ ซึ่งมีศูนย์หลัก 1 ศูนย์ อยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาบึงพระพิษณุโลก ได้จัดเก็บข้อมูลความต้องการกำลังคนครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด และเพื่อนำข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษาดังกล่าว มาใช้วางแผนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »