วช. จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยชุมชนผ้าย้อมครามสุขภาพ” ขยายผลวิจัยสู่ท้องถิ่น

วช. จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยชุมชนผ้าย้อมครามสุขภาพ” ขยายผลวิจัยสู่ท้องถิ่น
www.Thainewsvision.com
พาฝัน ปิ่นทอง49628753_319793718634819_2576299092707639296_n
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดตัว “ศูนย์วิจัยชุมชนผ้าย้อมครามสุขภาพ” เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยให้มีการนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ บ้านดอนกอย อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร49864534_536498230185648_5400019723645616128_n โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ และมอบป้ายศูนย์วิจัยชุมชนผ้าย้อมครามสุขภาพ49696369_1160783490763828_788019232007782400_n49718013_960614154136837_5731877321028141056_n49509384_1489633934515052_3316176972597428224_n 49511251_2171747923090475_1754872535624712192_n 49535975_2264756747133888_206689898051141632_n
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยอาศัยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างรากฐานที่แข็งแรง โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด ให้สามารถสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของพื้นที่ตนเอง49718011_772125646485769_6250559059414482944_n49346176_299364527433884_4929291965134012416_n49246632_2218740278178814_451669120308477952_n จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยชุมชน” ที่จะเป็นการทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงงานวิจัย นำไปใช้และเกิดประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น49643123_517775022042482_5881869879790796800_n
49761563_2321728544729215_4742397343716868096_nซึ่งทาง วช.ได้รับนโยบาย มาจาก พลเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในการนำองค์ความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปต่อยอด ช่วยแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาศักยภาพในแต่ละพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนขยายผลและต่อยอดจากองค์ความรู้ที่คนในชุมชน หรือปราชญ์ชาวบ้านดำเนินการอยู่แล้ว โดยคนในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการเอง และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่อย่างแท้จริง และเมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ และคณะนักวิจัย เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมมอบป้ายศูนย์วิจัยชุมชนผ้าไหมแพรวา ณ บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วย

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »