วช. รับมอบนโยบายรัฐบาลบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า”เพื่อเกษตรกรไทย

วช. รับมอบนโยบายรัฐบาลบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า”เพื่อเกษตรกรไทยเพิ่ม 20,000 ชุมชน 2.6ล้านครัวเรือน1,000 ล้านต้นผนึกกำลังร่วมกรมป่าไม้BEDO ธ.ก.ส. และ 11 หน่วยงานโปสเตอร์ วช. ล่าสุด

โครงการ “ชุมชนไม้มีค่า”มีเป้าหมาย 10 ปีประเทศไทยเกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชนได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 26 ล้านไร่ส่งเสริมแลัขยายผลให้ประชาชน 2,600,000 ครัวเรือนปลูกต้นไม้ 1,000 ล้านต้นเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแสนล้านบาท

ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายขยายผลชุมชนไม้มีค่าเพื่อเกษตรกรไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกไม้มีค่าโดยเตรียมมอบให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรมป่าไม้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่าร่วมผลักดันกลไกการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับประชาชน

โดยมีกลไกดำเนินงานบูรณาการร่วมกัน 3 เรื่องสำคัญคือ

  • การผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
  • การเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ปลูกและแปรรูปเพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปลูกมีข้อมูลว่าจะปลูกอะไร

ปลูกอย่างไรและมีพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม

  • การส่งเสริมการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมกลไกผลักดันอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดการสนองผลตามนโยบายกลไกประชารัฐและไทยนิยมยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของไทยอย่างยั่งยืน

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »