วช.ร่วมกับมรภ.พิบูลสงคราม ร่วมพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วช.ร่วมกับมรภ.พิบูลสงคราม ร่วมพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_2201
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พัฒนารูปแบบการบริหารและเสริมความเข้มแข็งแก่โรงเรียนผู้สูงอายุด้วยวิจัยและนวัตกรรม และการเสริมสร้างกระบวนการ ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกIMG_2202 IMG_2203IMG_2199IMG_2206 โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
ในการนี้ ทักษะและองค์ความรู้ ที่ได้พัฒนาเพื่อใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุพลายชุมพล มีความเหมาะสมต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของผู้สูงอายุ IMG_2230IMG_2223IMG_2225IMG_2231ทำให้เกิดแผนการดำเนินงานที่ยั่งยืนแก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมดูแลกระบวนการ แผนงาน และการเสริมสร้างการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเหมาะสมแก่ช่วงวัยIMG_2252 IMG_2253 IMG_2254 IMG_2255 IMG_2256IMG_2260 IMG_2257IMG_2262IMG_2249 IMG_2247 IMG_2239 IMG_2236IMG_2212ทั้งนี้มี ผศ.ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งการดำเนินงานอยู่ภายใต้แผนจัดการความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »