วช. ร่วมกับ กอ.รมน. ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ MOU ยกระดับศักยภาพชุมชนให้ครอบคลุมในพื้นที่ทั้งประเทศ

วช. ร่วมกับ กอ.รมน. ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ MOU ยกระดับศักยภาพชุมชนให้ครอบคลุมในพื้นที่ทั้งประเทศ15461682602645
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทำหน้าที่เป็นประธาน ร่วมกับ พันเอก (พิเศษ) ภัทราวุธ ทิพโกมุท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ พร้อมส่งมอบนวัตกรรม “โรงสีข้าวระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ผลงานวิจัยของ ผศ.พัฒนา พึ่งพันธุ์ แห่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ โดยมี ดร.พงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับS__35733619 S__35733618
S__35733620โดยเป้าหมายนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีไปช่วยในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่การดูแลของ กอ.รมน. สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการตามนโยบายบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ศปป.1 และ ศปป.4 ร่วมด้วย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (สนย.) กอ.รมน. เพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วช. และ กอ.รมน. ซึ่งมีเป้าหมายสร้างตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ต้นแบบ ใน 15 จังหวัด 8 นวัตกรรม ในพื้นที่ 33 ชุมชน เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “โรงสีข้าวระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ซึ่งมีเป้าหมายขยายผลเทคโนโลยีโรงสีข้าวระดับชุมชน ไปยังพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 2 ชุมชน ใน 2 จังหวัด ได้แก่S__35733625 S__35733626 S__35733627 S__35733624S__35733622 S__35733623
1) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้ ม.2 ต.รางจระเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
2) องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ม.2 บ้านนาฉอก ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มมวลชน โดยการยกระดับศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 22 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »