วช. ร่วมมือ พม. ขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุส่งมอบนวัตกรรม “แพลตฟอร์มหุ่นยนต์สำหรับงานทางการแพทย์และผู้สูงอายุ”

วช. ร่วมมือ พม. ขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุส่งมอบนวัตกรรม “แพลตฟอร์มหุ่นยนต์สำหรับงานทางการแพทย์และผู้สูงอายุ”
www.Thainewsvision.com
     77875สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช.ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี77876 77877 77878 77879 77880
    ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า วช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเปราะบาง จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ในการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมด้านคนพิการและผู้สูงอายุ 77883 77884 77885 77886 77887 77888เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้สาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คนพิการและผู้อายุได้รับการบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปสู่การขยายผลต่อกลุ่มเป้าหมายและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม77882
     โดย วช. ได้ส่งมอบนวัตกรรมแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สำหรับงานทางการแพทย์และผู้สูงอายุ ที่เป็นผลงานประดิษฐ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ และทีมผู้วิจัย แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ โดยนวัตกรรมหุ่นยนต์จะช่วยลดการสัมผัสให้น้อยลง เว้นระยะห่าง ลดการติดเชื้อ และการกระจายแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จากการดำเนินงานร่วมกันได้มีการส่งมอบผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เช่น เตียงพลิกตะแคงอัตโนมัติ เครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโคโรนา หมอนสามเหลี่ยมสำหรับจัดท่านอนตะแคง และอุปกรณ์เสียงเตือนปัสสาวะใช้ร่วมกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เป็นต้น

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »