สถาบันบริหารจัดการที่ดิน(บจธ.) เปิดตัว “ตลาดกลางที่ดิน” เพื่อเกษตรกร.

สถาบันบริหารจัดการที่ดิน(บจธ.) เปิดตัว “ตลาดกลางที่ดิน”
เพื่อเกษตรกร.
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_6746IMG_6741
พล.ท. ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(บจธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา หัวข้อ “ตลาดกลางที่ดิน ช่วยให้เกษตรกรมีที่ทำกินได้อย่างไร”ว่า จากภารกิจตามความในมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)พ.ศ. 2529IMG_6682 กำหนดให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือ บจธ.มีภารกิจในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม เป็นตัวกลางระหว่างผู้ระสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน กับเจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ ประโยชน์ หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่IMG_6717 IMG_6710 IMG_6696 IMG_6690 IMG_6686 บจธ.จึงได้ดำเนินโครงการ “ตลาดกลางที่ดินเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างเจ้าของที่ดินและกลุ่มเกษตรกร และได้จัดเสวนา เพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของ “ตลาดกลางที่ดิน”
พล.ท.ชาญชัย กล่าวต่อว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 320.6 ล้านไร่ ในจำนวนนี้เป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 149.2 ล้านไร่ และที่ดินของประเทศกว่าร้อยละ 70 ไม่ได้ถูกใข้ประโยชน์อย่างเต็มที่IMG_6680 IMG_6679 IMG_6683 IMG_6681 ทำให้ประเทศชาติสูญเสียรายได้กว่า 1.27 แสนล้านบาทต่อปี ในขณะเดียวกัน เรามีเกษตรกร และผู้ไร้ที่ดินทำกินที่รอรับการจัดสรรทั้งสิ้น 8 แสนราย (ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ดำรงธรรมและ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.) โดยผลที่ได้จากการตั้งตลาดกลางที่ดินจะส่งเสริมให้มีการนำที่ดินออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพIMG_6730IMG_6735 IMG_6734 IMG_6733 เกิดการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้ไร้ที่ดินทำกินสามารถเข้าถึงที่ดิน ใข้ประ.โยชน์จากที่ดินในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน
ด้านนายขจร เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(บจธ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการที่บจธ.จะช่วยเป็นตัวกลางในการจับคู่ทั้ง 2 ฝ่าย ใน 4 รูปแบบ ดังนี้IMG_6738 รูปแบบที่ 1 การเป็นตัวกลางในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดย บจธ.จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้ต้องการใช้ที่ดิน โดยบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และแนะนำการทำนิติกรรมรูปแบบต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมรูปแบบที่ 2 การให้เช่าซื้อที่ดิน เมื่อเจ้าของที่ดินและผู้ต้องการใช้ที่ดินประสงค์จะดำเนินการในรูปแบบของการเช่าซื้อที่ดิน และมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่ บจธ.กำหนด บจธ.จะซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินและนำมาให้ผู้ต้องการใช้ที่ดินเช่าซื้อ ซึ่งในระหว่างอายุสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะต้องผ่านชำระค่าเช่าซื้อตามงวดที่ตกลงกัน โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของ บจธ. และจะโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าซื้อเมื่อมีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อจนครบถ้วนIMG_6752 IMG_6753
IMG_6786IMG_6765 IMG_6767รูปแบบที่ 3 การให้สินเชื่อเพื่อการเช่าที่ดิน ในกรณีที่ บจธซทำหน้าที่ประสานให้เจ้าของที่ดินและผู้ต้องการใช้มี่ดินตกลงทำสัญญาเช่าที่ดินกัน โดยผู้เช่าที่ดินขอสนับสนุนสินเชื่อ จาก บจธ.เพื่อใช้ในการชำระค่าเช่าที่ดินตามสัญญา ซึ่งขะช่วยให้เจ้าของที่ดินได้รับชำระค่าเช่าอย่างแน่นอน ทั้งนี้ บจธ.จะประเมินความสามารถในการสนับสนุนสินเชื่อให้เป็นรายงวด
และรูปแบบที่ 4 การเป็นตัวกลางในการเช่า หรือเช่าช่วง บจธ.เช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดินตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ และนำที่ดินแปลงดังกล่าวให้ผู้ต้องการใช้ที่ดินเช่าช่วง โดยเจ้าของที่ดินจะได้รับค่าเช่าตามาระยะเวลาที่ตกลงกันไว้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ บจธ.จะคิดค่าดำเนินงานโดยจัดเก็บจากผู้เช่าช่วง เป็นต้น

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »