สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมกับ Guangxi University (GX)/Tsinghua University /ASEAN MTIจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY

DSC_8761 DSC_8764 DSC_8765 DSC_8766 DSC_8767

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดเผยว่า “การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอล ทำให้การติดต่อสื่อสารข้ามภาษาและวัฒนธรรมมีปริมาณมากยิ่งขึ้นและรวดเร็วขึ้น  ความต้องการในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การค้าขาย อุตสาหกรรม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบอุบัติพลัน (disruptive) ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการบูรณาการของศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิด นวัตกรรม และประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาประเทศ  คณะกรรมาธิการเอเชียแปซิฟิค ด้านการแปลและวัฒนธรรมนานาชาติ (Asia Pacific Translation and Intercultural Studies) Ffp Guangxi University (GX) / Tsinghua University จึงได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ติดต่อกันมา ในปีนี้ เป็นครั้งที่ 8 โดยที่ 7 ครั้งที่ผ่านมาได้จัดประชุมร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับ 100 ของการจัดอันดับโลก อาทิ Portland State University (2012), University of Melbourne (2014), Durham University(2015), University of Hawaii (2016), UC Berkeley (2017), SOAS (2018) เป็นที่ยอมรับในระดับโลกจนได้รับให้ตีพิมพ์วารสารในชื่อ Asia Pacific Translation and Intercultural Studies published by Routledge, Taylor and Francis Group.  ในปีนี้ได้ใช้หัวข้อ “TRANSLATION, EDUCATION AND  TECHNOLOGY”  ซึ่งคณะกรรมาธิการเอเชียแปซิฟิค ด้านการแปลและวัฒนธรรมนานาชาติ (Asia Pacific Translation and Intercultural Studies) โดย Guangxi University (GX)/Tsinghua University / ASEAN MTI  จึงร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันชั้นนำ ในด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดการประชุมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยหวังว่าการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านการแปลภาษาในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นนักศึกษา บุคคลากรทั้งในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและในวงการการศึกษาไทย ให้มีความตระหนักถึงความแข็งแกร่งทางด้านภาษาสากล  สามารถนำไปใช้ในการติดต่อ สื่อสารทั่วไป หรือในสาขาวิชาชีพของตนเอง เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ดังนั้นทักษะในด้าน ภาษาการติดต่อสื่อสารมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก”

นอกจากนี้การดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY  ในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ กับประเทศสมาชิก 18 ประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและ ASEAN MTI  เพราะภาษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป ปัจจุบันการแปลภาษาในโลกมีมูลค่ามากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นเพื่อพัฒนาบุคคลากรของประเทศไทยและแถบเอเซียแปซิฟิกให้มีมาตรฐานมากขึ้นทางด้านการแปลภาษาเทียบเท่ากับแถบทวีปยุโรปที่มีการรวมตัวกันอย่างจริงจังต่อเนื่องเราจำเป็นที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางด้านภาษาและการแปลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์  ผู้ก่อตั้งและประธานASEAN MTI กล่าว

 

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »