สปน. มอบรางวัล “ค่าของแผ่นดิน”ให้ 16 บุคคล องค์กร และชุมชน

สปน. มอบรางวัล “ค่าของแผ่นดิน”ให้ 16 บุคคล องค์กร และชุมชน
www.Thainewsvision.com
พาฝัน ปิ่นทอง785908
 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ค่าของแผ่นดิน”เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่คุณงามความดี หรือผลงานที่บุคคล องค์กร และชุมชน ได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะในวงกว้าง อันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและเป็นเกียรติประวัติให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่จะกระตุ้นให้บุคคล องค์กร และชุมชนอื่น ๆ นำไปประพฤติปฏิบัติและสร้างผลงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้พิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร และชุมชน เพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้785909
 
1 ด้านการเกษตรของชุมชน
– ประเภทบุคคล ได้แก่ นายชาตรี ต่วนศรีแก้ว
– ประเภทองค์กรได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
– ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนเครือข่ายบ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์785915785910
7859182. ด้านการศึกษาของชุมชน
– ประเภทบุคคล ได้แก่ นายวีระ มนตรีวงษ์ และนางสุมน อมรวิวัฒน์
– ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน785911
3. ด้านการสาธารณสุขของชุมชน
– ประเภทบุคคล ได้แก่ นายแพทย์ฉัทฐกร ธัญเกียรติ
– ประเภทองค์กร ได้แก่ โรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น785912
4. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
– ประเภทองค์กร ได้แก่ เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
– ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย785914
5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
– ประเภทองค์กร ได้แก่ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
– ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยทราย อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี785916
6. ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นของชุมชน
– ประเภทบุคคล ได้แก่ นายชรินทร์ แจ่มจิตต์และนายบัญญัติ สุวรรณแว่นทอง
– ประเภทองค์กร ได้แก่ วัดพระสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่
– ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ785917
 
785919สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอแสดงความยินดีกับบุคคล องค์กร และชุมชน ที่ได้รับ
ยกย่องให้ได้รับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปีพุทธศักราช 2561 จากความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ เสียสละกำลังกาย กำลังความคิด กำลังทรัพย์ และประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับประเทศอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคล องค์กร และชุมชน อื่น ๆ ในการสร้างสรรค์ความดีและความมีน้ำใจงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »