สมศ. ก้าวสู่ปีที่ 19 จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยในยุค 4.0

สมศ. ก้าวสู่ปีที่ 19 จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยในยุค 4.0
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_9930 IMG_9936 IMG_9937
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ “สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค ๔.๐” (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality Assessment 4.0)เพื่อประสานพลังความร่วมมือของบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยยุค 4.0IMG_9874 IMG_9892
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.ยึดแนวคิดตามนโยบายของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นในการนำ “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้นั้น จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบัน
สำหรับภายในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561มีหัวข้อการบรรยายในประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ การปาฐกถาพิเศษ “สมศ. กับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่”โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)IMG_9942 IMG_9946
• แนะนำ “สมศ.ยุคใหม่”
โดย ผู้อำนวยการ สมศ. (รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ)
• “External Quality Assurance in a Disruptive World”
by FAA’s Chief Technical Officer on Quality Assurance (Dr. Eddy Chong)
• “ประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างไร ตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาไทย”โดย ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (รองศาสตราจารย์นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์)
• เสวนา “ประสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย ”โดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายแขนง ได้แก่
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
2) ดร.ประวีณา อัสโย
3) ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
4) นายภูมินทร์ หะรินสุต
5) รศ.ดร. ณมน จีรังสุวรรณIMG_9908 IMG_9914 IMG_9915 IMG_9920
ซึ่งภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจต่างๆ อาทิเช่น เครือข่ายต่างประเทศ, เครือข่ายประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย, นิทรรศการยุทธศาสตร์ 40 ปี, สมศ. ยุคใหม่, กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพในระดับต่างๆ เป็นต้นIMG_9956 IMG_9960
สำหรับนโยบายและหลักการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสมศ. เน้นความร่วมมือในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กร ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ สถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และด้านการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งด้าน องค์ประกอบ และประเด็นการพิจารณา และผู้ประเมิน ให้มีคุณภาพสอดคล้องและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ยึดหลักนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-216-3955 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.onesqa.or.th เฟสบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/onesqa/ หรือLine Official ที่ @onesqa

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »