สมศ.ยุคใหม่ พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ตาม นโยบายรัฐบาล

สมศ.ยุคใหม่ พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0
ด้วยการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ตาม
นโยบายรัฐบาล
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ  พาฝัน ปิ่นทองIMG_0010
รองศาตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) กล่าวว่า “สมศ ยุคใหม่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เช่น ลดภาระเอกสารมากมาย มีระบบเทคโนโลยีที่เรียกว่า Automated QAหรือ AQA ซึ่งสถานศึกษาทำรายงาน SAR ส่งต้นสังกัด สมศ ใช้ระบบ AQA ดึงข้อมูลจากระบบของต้นสังกัดCHE QA OnlineIMG_9908IMG_9942 IMG_9946 ซึ่งในระยะต่อไป สมศ จะพัฒนาระบบอัจฉริยะ ครู ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะไม่มีรู้สึกว่าโดนเก็บข้อมูลเพื่อการประเมิน เพราะระบบอัจฉริยะจะสอดคล้องกับชีวิตประจำวันด้วยทุกกิจกรรมการเรียนรู้ การค้นคว้าจะถูกรวบรวมด้วย Big data Big data คือข้อมูลมหาศาล ในรูปแบบของ Textเสียง ภาพนิ่ง วิดีโอ รวมทั้งการประชุมและ conference ต่างๆ และต่อด้วยการวิเคราะห์แบบ Learner Analytics และทำการประมวลผลในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่แสดงผลแบบ xxx (แดชบอล) ทั้งทำนายผลอนาคต เชื่อมโยง ตอบโจทย์ การศึกษาไทย”IMG_9950
สำหรับจุดเปลี่ยนของการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่มีทั้งสิ้น12 ประการ ได้แก่
1. ลดภาระงานด้านเอกสาร ลดเอกสารสำหรับการประเมินไม่ซ้ำซ้อนกับการประกันคุณภาพภายใน
2. เพิ่มระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยระบบ Automated QA
3. เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ตามพ.ร.บ.ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อยกระดับการศึกษาของชาติ
4. ลดจำนวนการประเมิน (IQA + EQA) ซึ่งเป็นการลดการประเมินภายในจากต้นสังกัด
5. การประเมินเชิงคุณภาพไม่ใช่การประเมินเชิงปริมาณที่เน้นแต่ตัวเลขและสถิติเท่านั้น
6. Expert Judgment ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่อาศัยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยประสบการณ์ 7. Holistic Approach การประเมินคุณภาพการศึกษาเชิงภาพรวมไม่เจาะจงไปที่ประเด็นเดียวเท่านั้น
8. เน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาไม่ใช่การประเมินเพื่อรับรองว่ารับรองหรือไม่รับรอง แต่เป็นการประเมินเพื่อการพัฒนานำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
9. การวิเคราะห์การประเมินแบบ 3 ฝ่าย คือ สถานศึกษา ต้นสังกัด และรัฐบาล ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นทั้ง 3 ฝ่าย
10. การประเมิน 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการประเมินโดย สมศ. ระยะที่สอง เป็นการติดตามเพื่อพัฒนาโดยต้นสังกัด
11. คณะผู้ประเมิน ประกอบไปด้วย 1. ผู้ทรงคุณวุฒิของสมศ.ที่มีความเชี่ยวชาญ 2. ผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานต้นสังกัด 3. ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา
12. จำนวนวันในการประเมิน ซึ่งในบางส่วนของสถานศึกษาไม่ต้องมีการตรวจเยี่ยม ,มีการตรวจเยี่ยม 1-2 วัน หรือมีการตรวจเยี่ยม 3 วัน ตามคณะผู้ประเมินพิจารณา IMG_9967 IMG_9969 IMG_9991 IMG_9979 IMG_9971
ซึ่งจุดมุ่งหมายกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ได้แก่ แนวทางสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฏหมาย ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานระดับสากลประเมินผลรายงานผลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-216-3955 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.onesqa.or.th เฟสบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/onesqa/ หรือLine Official ที่ @onesqa

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »