สมัชชาสุขภาพครั้งที่11ชูฉันทมติ 4ประเด็นนโยบายสาธารณะ เตรียมเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสานต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

สมัชชาสุขภาพครั้งที่11ชูฉันทมติ 4ประเด็นนโยบายสาธารณะ

เตรียมเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสานต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายIMG_2609

นพ.กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแถลงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่11พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดย นพ.กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมที่ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนจากทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเหล่านี้ร่วมกัน สำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปีนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,100คน  จาก 224กลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศIMG_2529 IMG_2526IMG_2535โดยมีระเบียบวาระใหม่ที่เสนอเข้าพิจารณาหาฉันทมติใน 4 ประเด็นสำคัญได้แก่ 1.การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก 3.ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ และ 4.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม IMG_2518              นอกจากนี้ ยังมีการรายงานและประกาศชื่นชมรูปธรรมความสำเร็จจากการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในประเด็นต่างๆ รวมถึงกิจกรรมในลานสมัชชาสุขภาพที่สะท้อนดอกผลความสำเร็จของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550ผ่านการจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆIMG_2545

นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ รองประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1 กล่าวถึงหลักการสำคัญของประเด็น การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่า พื้นที่สาธารณะคือองค์ประกอบสำคัญต่อการสร้างเมืองสุขภาวะ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างสังคมที่น่าอยู่ การมีพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่พลเมืองสามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมือง เป็นนโยบายสาธารณะสำคัญที่หน่วยงานและทุกภาคส่วนควรขับเคลื่อนร่วมกันIMG_2556

นพ.ประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร ประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุม สรุปสาระสำคัญของ (ร่าง) มติ ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก คือ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแนวปฎิบัติหรือมาตรการและแนวทางการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอีสปอร์ตที่ปลอดภัย เป็นธรรม โปร่งใส เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กทั้งในฐานะผู้ชมและผู้เข้าร่วมแข่งขันอีสปอร์ต โดยต้องมีการแสวงหาข้อมูล ศึกษาผลกระทบ และการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  และเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงของอีสปอร์ตอย่างถูกต้องIMG_2565 IMG_2566

น.พ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์  ประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุม กล่าวถึงสาระสำคัญของ (ร่าง) มติ ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ ประกอบด้วยแนวทางที่จะถูกนำไปขับเคลื่อนหลัก กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคจะร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพและภาคีที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ กระทรวงคลัง กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการที่จะสนับสนุนประชาชนมีสุขภาพที่ดี พร้อมให้เกิดการประกอบกิจการที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่IMG_2574

ในขณะที่ นางภารณี  สวัสดิรักษ์ รองประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุม กล่าวถึงสาระสำคัญของร่าง (มติ) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม ประกอบด้วย การกำหนดให้สิทธิประโยชน์หลักทางทันตกรรมเท่าทียมกันทั้ง 3 กองทุน พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน และดูแลสุขภาพด้านทันตกรรมทุกกลุ่มIMG_2590 IMG_2597ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ครอบคลุมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ระบบการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมทั้งในระบบบริการภาครัฐและภาครัฐร่วมเอกชน จัดตั้งกองทุนทางทันตกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากและการเยียวยา รวมถึงสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีบริการทางทันตกรรมและส่งเสริมให้ประชาชนรับบริการทางทันตกรรมขั้นพื้นฐานและมีการร่วมจัดระบบบริการในพื้นที่

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »