สอศ.จัด ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดภาคใต้ชายแดนประจำปี พ.ศ. 2562

สอศ.จัด ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดภาคใต้ชายแดนประจำปี พ.ศ. 2562
www.Thainewsvision.com
พาฝัน ปิ่นทอง53864676_255862818696275_685425653150908416_n
นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน” ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา และสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา53912499_258938918326519_8750343120765321216_n
53618348_252490325519957_5741337063806992384_n 53510654_1219470548207858_5169624290475114496_nตามนโยบายของพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองกับความต้องการแรงงานและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลักของประเทศโดยความร่วมมือกับเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างครบวงจร และมีการนำ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับสถานการณ์แรงงานในภาคอุตสาหกรรมยุค 4.053797789_571202046733747_7794902670535294976_n
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มองเห็นความสำคัญของการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมหลัก จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนและจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพสูง และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ดำเนินจัดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดนขึ้น54278856_545139675977691_2396690088739209216_n
โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรับสมัครและสัมภาษณ์งาน มีการแนะแนวการศึกษาต่อของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดภาคใต้ชายแดนทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดการวัดแววเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจต่อการประกอบอาชีพอิสระ โดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้นำเทคโนโลยีระบบ Big Data System มาใช้จับคู่ระหว่างผู้ประกอบการที่ขาดแคลนแรงงานกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ทำให้ทราบข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้องและจัดหากำลังคนได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสทำงานตรงกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง และเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงานจริง โดยสามารถเข้าใช้บริการรับสมัครงานออนไลน์54194716_365032324223224_4931893615803760640_n
สำหรับการจัดงานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้มีสถานประกอบการเข้าร่วมจัดกิจกรรมจำนวน 30 แห่ง ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัครทั้งในตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา และในระบบสมัครงานออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์มากกว่า 1,000 อัตรา โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา และประชาชนผู้สนใจในการสมัครงานเข้าร่วมมากถึง 1,000 คน

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »