สำนักงาน กกพ. มอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงาน กกพ. มอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_4303
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี IMG_4330 IMG_4331 IMG_4332 IMG_4333 IMG_4328 IMG_4326โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 143 ผลงาน และได้มีการพิจารณาตัดสินจากผลการดำเนินงาน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 40 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 17 รางวัล และรางวัลระดับโครงการชุมชน จำนวน 23 รางวัลIMG_4354 IMG_4358IMG_4351IMG_4335 IMG_4338 IMG_4341
IMG_4343 จากการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลปรากฏว่ามีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลกองทุนดีเด่นประเภท ก ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา รางวัลกองทุนดีเด่นประเภท ข ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5 รางวัลกองทุนดีเด่นประเภท ค ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (สาขาชำผักแพว)IMG_4366 IMG_4365 IMG_4363IMG_4371
รางวัลกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น จำนวน 4 รางวัล รางวัลกองทุนผลการดำเนินงานดีเด่นด้านประสิทธิผล รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 รางวัลกองทุนผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3 รางวัลกองทุนผลการดำเนินงานดีเด่นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3 รางวัลกองทุนผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการเรียนรู้และพัฒนา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานีIMG_4308IMG_4310 IMG_4311 IMG_4312 IMG_4316 IMG_4317 IMG_4319
รางวัลโครงการชุมชนดีเด่น ซึ่งโครงการนี้มีความแตกต่างจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคือเป็นโครงการที่สมัครโดยภาคสมัครใจ จำแนกตาม 5 ภาค จำนวน 20 รางวัล ได้แก่ รางวัลโครงการชุมชนดีเด่นภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการคลินิกทันตกรรมมาตรฐานเคลื่อนที่ (บนรถบัส) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก รางวัลโครงการชุมชนดีเด่นภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 รางวัลโครงการชุมชนดีเด่นภาคตะวันออกIMG_4284 IMG_4283IMG_4299 IMG_4298 IMG_4295 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการจัดหางบประมาณเพื่อจ้างครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 รางวัลโครงการชุมชนดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการสนับสนุนสวัสดิการและกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด รางวัลโครงการชุมชนดีเด่นภาคใต้และภาคตะวันตก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรลาดบัวขาว กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2IMG_4274 IMG_4276
IMG_4272 IMG_4270โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นำไปสู่การพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ต่อไปIMG_4286 IMG_4287 IMG_4289 IMG_4291
IMG_4360ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่ www.powerdevelopmentfundawards.com

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »