สำนักงาน กกพ. เดินหน้าจัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 2562

สำนักงาน กกพ. เดินหน้าจัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 2562
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_0916
 นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และนางอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมด้วยนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ได้ร่วมเปิดตัวโครงการจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ปี 2562 และแถลงข่าวรายละเอียดการจัดการประกวดในปีนี้ให้แก่นักข่าวและสื่อมวลชนสาขาต่างๆ ที่ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562IMG_0913
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ก้าวสู่ปีที่ 8 ของการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันIMG_0890
สำหรับปี 2562 นี้ สำนักงาน กกพ. ได้ยกระดับการจัดประกวดให้ครอบคลุมกองทุนทั้ง 3 ประเภท คือ กองทุนประเภท ก ข และ ค (กองทุนขนาดเล็กที่ได้รับเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง
ชื่นชมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เฟ้นหาสุดยอดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและโครงการชุมชนดีเด่นในการนำไปขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพIMG_0887IMG_0893 IMG_0894 IMG_0901 IMG_0903 IMG_0904 รวมทั้ง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 2562 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ รวม 42 รางวัล ดังนี้ ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำแนกตามประเภทกองทุน ก ข และ ค รวม 15 รางวัล รวมทั้ง ผลการดำเนินงานดีเด่น 4 รางวัล คือ ด้านประสิทธิผล ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งจะพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในปี 2560 IMG_0885ระดับโครงการชุมชน จำแนกตามพื้นที่รวม 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันตก รวม 20 รางวัล รวมทั้ง ผลการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนดีเด่น 3 รางวัล คือ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านพัฒนาสุขภาพสุขภาวะชุมชน และด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2559-2561 และได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561IMG_0880
ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 600,000 บาท โดยจะเปิดรับสมัครการประกวดระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม และคาดว่าจะประกาศผลมอบรางวัลได้ในช่วงเดือนกันยายน 2562 นี้
สำนักงาน กกพ. จึงขอเชิญชวนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ โดยสำนักงาน กกพ. จะจัดทีมงานลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การประกวด (Roadshow) 13 ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและรับสมัครผลงานเข้าร่วมการประกวดระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การประกวด www.powerdevelopmentfundawards.com ,เฟซบุ๊ก Powerdevelopmentfundawards ,เว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th หรือ เว็บไซต์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า pdf.erc.or.th/eFundPortalV2/Login.asp

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »