อบจ.ระนองจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “ฉันตามหาเมืองระนอง”

โครงการประกวดภาพถ่าย “ฉันตามหาเมืองระนอง”

ระนอง-พม่า 291จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดแรกทางภาคใต้ของฝั่งทะเลอันดามัน และอยู่ใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน(เมียนม่าร์) โดยมีแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อย่างหลากหลาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงศักยภาพที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศระนอง-พม่า 276

สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองในปัจจุบัน ก็ยังมีข้อจำกัดหลายประการ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไม่ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดระนอง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ให้เป็นที่รู้จักและรับทราบอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อต้องการสร้างแรงดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดระนองมากยิ่งขึ้นจากภาพถ่าย จึงได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่าย “ฉันตามหาเมืองระนอง” ขึ้น

ระนอง-พม่า 323 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกล่าวว่า สำหรับโครงการประกวดภาพถ่าย “ฉันตามหาเมืองระนองเกิดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจของจังหวัดระนองด้วยภาพถ่ายพร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเกิดความสนใจ และได้พัฒนาทักษะในการถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพถ่ายที่ถ่ายทอดถึงเมืองระนองในด้านต่างๆ ให้ปรากฏแก่สายตาชาวไทยและ ชาวต่างประเทศรวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระนองและนำภาพถ่ายที่ได้จากระนอง-พม่า 330การประกวด มาจัดทำสื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองในรูปแบบต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอาทิ – สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สำนักงานจังหวัดระนอง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร – ระนองและชมรมถ่ายภาพและชมรมสร้างสรรค์ภาพจังหวัดระนอง เป็นต้น

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »