อพท.จัดกิจกรรม เปิด 6 เส้นทางท่องเที่ยว “คุ้งบางกะเจ้า” พร้อมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนใกล้กรุงฯ

อพท.จัดกิจกรรม เปิด 6 เส้นทางท่องเที่ยว “คุ้งบางกะเจ้า” พร้อมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนใกล้กรุงฯ
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_3135
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า จากภารกิจที่ อพท. ได้รับมอบหมายในปี 2561IMG_3059 IMG_3057IMG_3075IMG_3120 IMG_3121 IMG_3124 IMG_3129 ให้เตรียมประกาศพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวย่างยั่งยืน และ นำองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปพัฒนาให้กับ 6 ตำบลในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยเน้นการทำงานอย่างบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน การเปิดโอกาสให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการวางแผนไปถึงการร่วมรับรายได้IMG_3170 IMG_3174IMG_3225 IMG_3215
“ความโดดเด่นของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม เชื้อชาติ ตลอดจนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ การเข้ามาในพื้นที่นี้จึงเน้นเรื่องการพัฒนาคน พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจากภายนอกที่จะเกิดขึ้นและเข้ามาในคุ้งแห่งนี้ในอนาคตIMG_3145 IMG_3148 IMG_3150 IMG_3154 IMG_3155 IMG_3164IMG_3160 เพื่อให้ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าสามารถรักษาความสมดุลของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สำหรับคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานจากหลายภาคส่วน ได้ร่วมกันประชุมและมีความเห็นตรงกันให้นำรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามาพัฒนาให้กับชุมชนทั้ง 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า เป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูความเป็นธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวด้านนันทนาการให้มีความยั่งยืนIMG_3141IMG_3032 IMG_3036 IMG_3051 IMG_3053 IMG_3055และการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้เองจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างและกระจายรายได้ให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนคุ้งบางกะเจ้า โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปIMG_3043 IMG_3048 IMG_3050
โดยอพท. ทำงานร่วมกับชุมชนทั้ง 6 ตำบล จัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว เน้นรูปแบบสะท้อนถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตชุมชนคุ้งบางกะเจ้าได้อย่างชัดเจน โดยนำกลไกการจัดการการท่องเที่ยวไปสร้างการมีส่วนร่วม จึงเกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง และคนในพื้นที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่ช่วยกระจายรายได้ สำหรับรูปแบบการพัฒนาทั้ง 6 ตำบลมีดังนี้IMG_3063
IMG_3079IMG_3067 IMG_3065ตำบลทรงคนอง “ชุมชนท่องเที่ยวบนฐานวิถีเชิงศิลปะวัฒนธรรมตามศาสตร์พระราชา”
ตำบลบางกอบัว “วิถีชีวิตริมคลองที่ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน”
ตำบลบางน้ำผึ้ง “วิถีตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม”IMG_3079 IMG_3083 IMG_3084 IMG_3087
ตำบลบางยอ “ชุมชนบางยอเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม”
ตำบลบางกะเจ้า “ชุมชนท่องเที่ยวแห่งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชาวสวน”IMG_3089 IMG_3091 IMG_3095
ตำบลบางกระสอบ “ชุมชนบางกระสอบ ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาวสวนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูพืชพื้นถิ่น สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม” และในวันนี้เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 6 ตำบลในคุ้งบางกระเจ้า IMG_3244 IMG_3245IMG_3239IMG_3246 IMG_3248พร้อมแล้วที่จะ Kick off เปิดบ้าน เปิดชุมชน ต้อนรับนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »