อพท.7ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดตลาดถนนคนเดินหรรษาวินยานุโยค ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง มั่นใจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

อพท.7ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดตลาดถนนคนเดินหรรษาวินยานุโยค ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง มั่นใจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
www.Thainewsvision.com
ข่าว – ภาพ พาฝัน ปิ่นทองถนนคนเดิน อู่ทอง 114   นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดถนนคนเดินหรรษาวิยานุโยค ณ ถนนวิทยานุโยค อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีถนนคนเดิน อู่ทอง 125 พร้อมกล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง และภาคีเครือข่ายเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถนนคนเดิน อู่ทอง 118 และประชาชนริมาองฝั่งถนนวินยานุโยค เปิดถนนคนเดินหรรษาวิยานุโยค ที่อำเภออู่ทอง ขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองถนนคนเดิน อู่ทอง 101 และเชื่อมั่นว่านอกจากจะเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนเมืองโบราณอู่ทองแล้ว ยังเป็นโอกาสในการสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนถนนคนเดิน อู่ทอง 090นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการอพท.กล่าวว่า การพัฒนาถนนคนเดินตลาดหรรษาวินานุโยคนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามแผนแม่บทและแผนปฎิบัติการพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองถนนคนเดิน อู่ทอง 073ผ่านโครงการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาโบราณสถาน โบราณวัตถุเมืองโบราณอู่ทองและสืบสานประเพณีการทำบุญเจดีย์หมายเลข 2 ไปพร้อมๆกันถนนคนเดิน อู่ทอง 033นายสมจินต์ ชาญกระบี่ รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบรณอู่ทอง กล่าวในฐานะผู้จัดการตลาดหรรษาวินยานุโยค ว่าถนนคนเดิน อู่ทอง 065 ถนนคนเดินฯ จะจัดเป็นประจำทุกเดือน ในวันศุกร์และเสาร์แรกของเดือน เริ่มต้นวันที่ 3-4 มิถุนายน นี้ ถนนคนเดิน อู่ทอง 035จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์การสวมใส่ผ้าไทยและเที่ยวถนนคนเดิน เดินชมสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและเครื่องดื่มหลากหลายถนนคนเดิน อู่ทอง 075 ละลานตาไปกับการออกร้านทั้ง 2 ฝั่งข้างทางตลอดทั้งเส้นทาง ดังนั้นจึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ถนนคนเดิน อู่ทอง 077มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์การสวมใส่ผ้าไทยและเที่ยวถนนคนเดิน เดินชมสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและเครื่องดื่มหลากหลายทั้ง 2 ฝั่งข้างทางตลอดทั้งเส้นทางบนถนนคนเดินหรรษาวิยานุโยคถนนคนเดิน อู่ทอง 278นอกจากนี้ทางด้านชาวชุมชนศรีสรรเพชรพัฒนาร่วมกับอพท.7จัดพิธีบวงสรวงทำบุญเจดีย์หมายเลข 2 ณ ชุมชนศรีสรรเพชรพัฒนาถนนคนเดิน อู่ทอง 236 โดยได้รับเกียรติจากคุณชมพูนุช ธาราสิทธิโชค เข้าร่วมในพิธีทำบุญเจดีย์หมายเลข 2 ถนนคนเดิน อู่ทอง 283เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการทำบุญเจดีย์โบราณที่อยู่รอบเมืองโบราณอู่ทองให้คงอยู่สืบไปถนนคนเดิน อู่ทอง 322จากนั้นอพท.อู่ทองนำคณะสื่อมวลชนชมการขุดสำรวจค้นพบคาดว่าเป็นวิหารใต้ดิน ขุดลึกกว่า 2.50 เมตรถนนคนเดิน อู่ทอง 338 สมัยทวาราวดีที่มีอายุกว่า1,200 ปี เพื่อร้อยรอยไปสู่ยุคแห่งความรุ่งเรืองในสมัยทวาราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 5-9 มีทำการติดต่อค้าขายกับต่างชาติถนนคนเดิน อู่ทอง 342 และมีบทบาทเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเมืองท่า ร่วมสมัยกับเมืองออกแก้ว ของประเทศเวียดนามถนนคนเดิน อู่ทอง 351 ได้พบลูกปัดแก้ว เหรียญกษาปณ์ เหรียญโรมัน เป็นต้น รวมถึงโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่พบในเมืองอู่ทองก็เป็นศิลปกรรมในสมัยทวารวดีถนนคนเดิน อู่ทอง 348 เช่น เศียรพระพุทธรูป ทองคำ เจดีย์ พระพุทธรูปปางประทานธรรมจักรเป็นจำนวนมาก

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »