อพท.7 จัดประกวดเมนูอาหารถิ่นที่มีส่วนประกอบจากเส้นขนมจีน

อพท.7 จัดประกวดเมนูอาหารถิ่นที่มีส่วนประกอบจากเส้นขนมจีนเมืองอู่ทอง สุพรรณบุรี

อาหาร อพท 241    องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารเมืองโบราณอู่ทองอาหาร อพท 223 จัดกิจกรรมประกวดเมนูอาหารถิ่นที่มีส่วนประกอบจากเส้นขนมจีนเมืองอู่ทอง และพาสื่อมวลชนเดินสายท่องเที่ยวเส้นทางอาหารไทย-จีน-ลาวครั่ง ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2559 ณ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีอาหาร อพท 218นายสมจินต์ ชาญกระบี่ รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) กล่าวว่า เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาหาร อพท 208 ในเรื่องของอาหารถือเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้เรื่องที่พักหรือเรื่องแหล่งท่องเที่ยว เพราะอาหารเป็นตัวบ่งบอกถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องการสื่อสารให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญต่ออาหารอาหาร อพท 022 การจัดกิจกรรมเมนูอาหารถิ่นครั้งนี้ มีกติกาให้ใช้ขนมจีนเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากเมืองโบราณอู่ทองถือเป็นแหล่งที่มีการผลิตขนมจีนแหล่งใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีอาหาร อพท 035 แต่ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งขายโดยมีพ่อค้าแม่ค้ารถเร่ขายตามตลาดนัดมาซื้อถึงถิ่น แหล่งผลิตคือ ชุมชนท่าพระตะวันออก อาหาร อพท 432จะมีการทำขนมจีนในช่วงเช้าเป็นประจำทุกวัน “ขนมจีน” ยังเป็นเครื่องไหว้เพื่อบนบานศาลกล่าว “เจ้าพ่อพระยาจักร” ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ซึ่งชาวอู่ทองมีความผูกพันและเคารพนับถือเป็นอย่างมากอาหาร อพท 072กติกาการประกวด ผู้สมัครจะต้องแจ้งชื่อแก่ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารเมืองโบราณอู่ทอง ตั้งแต่วันที่ 1-25 มีนาคม 2559 การประกวดนี้เปิดกว้างแก่บุคคลทั่วไปที่อยู่ในตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อาหาร อพท 176การปรุงอาหารจะต้องใช้วัตถุดิบประจำถิ่นคือ เส้นขนมจีนและอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ อย่างน้อย 1 เมนู โดยต้องตั้งชื่อเมนู อธิบายรายละเอียดของส่วนผสม วิธีการประกอบอาหารไว้ชัดเจน คิดราคาต้นทุน กำไรและราคาขายอาหาร อพท 224การปรุงและการนำส่ง จะต้องปรุงอาหารให้แล้วเสร็จมาจากที่บ้าน นำส่งวันที่ 2 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00-14.30 น. ที่สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ปิดรับเวลา 14.30 น. อาหาร อพท 118ดังนั้น ทาง อพท.7 จะพาผู้สื่อข่าวไปทำข่าวที่บ้านผู้แข่งขัน ปรุงเสร็จก็นำมาส่งที่ อพท.7 และเข้าสู่ประกวดการตัดสินการประกวด สำหรับการให้คะแนน จะพิจารณาจากการใช้วัตถุดิบพื้นถิ่น มีรายการแสดงขั้นตอนปฏิบัติอย่างชัดเจนอาหาร อพท 084 คิดราคาต้นทุน กำไรและราคาขาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติของอาหาร ความพร้อมในการเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอาหาร อพท 092 เครื่องปรุงและวัตถุดิบที่ใช้ต้องถูกหลักอนามัย มีการตกแต่งอาหารให้น่ารับประทานและภาชนะที่ใช้สวยงาม สามารถนำจุดเด่นไปจำหน่ายได้จริง อาหาร อพท 173โดยรางวัล แบ่งเป็น รางวัลที่ 1 จำนวน 3,000 บาท (โดยผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 จะต้องมาประกอบอาหารโชว์ในงานแฟร์วันที่ 9 เมษายน 2559 ซึ่งทางชมรมมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้) รางวัลที่ 2 จำนวน 1,500 บาทอาหาร อพท 058 และรางวัลที่ 3 จำนวน 1,000 บาท คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจากอำเภออู่ทอง 1 คน ตัวแทนจาก อพท.7 จำนวน 2 คน และตัวแทนจากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารเมืองโบราณอู่ทอง จำนวน 3 คนอาหาร อพท 302ผู้ชนะเลิศได้แก่ คุณกนกพร ล้อมทอง จากจรเข้สามพันรีสอร์ท เจ้าของเมนู ขนมจีนหน้าตั้งสมุนไพรอาหาร อพท 296 รองอันดับ 2 ได้แก่ คุณแวว สว่างแจ้ง จากวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น เกษตรอินทรีย์ ในเมนู น้ำยาป่าซุปเปอร์ตีนไก่อาหาร อพท 309 และรองอันดับ 3 ได้แก่คุณ ณัฐนันท์ สมพรสุขสวัสดิ์ ในเมนู เบญจคีรีศรีอู่ทอง อาหาร อพท 466จากนั้นทางอพท.7 ได้นำคณะสื่อมวลชนร่วมสำรวจเส้นทางอาหารไทย-จีน-ลาวครั่งกันต่อ โดยแวะรับประทานอาหารเช้าที่บ้านหนองเสือ เยี่ยมชมการทำขนมจีนที่ชุมชนท่าพระตะวันออกอาหาร อพท 541 และทำอาหารจีนแบบง่ายกับชุมชนอู่ทอง-ท่าพระที่ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ไปบ้านนาอาหาร อพท 601ลาวเพื่อฝึกทำขนมไทย เช่น ขนมตาล รวมทั้งเดินทางศึกษาการทำอาหารลาวครั่งที่บ้านโคกอาหาร อพท 518และศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงเย็น จ. สุพรรณบุรีถือการการรวมกลุ่มของคนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »