อินโนสเปซ พร้อมสร้างสตาร์ทอัพไทยสู่ตลาดโลกจากแรงหนุนภาครัฐและเอกชน

อินโนสเปซ พร้อมสร้างสตาร์ทอัพไทยสู่ตลาดโลกจากแรงหนุนภาครัฐและเอกชนS__7471141

       ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกอบชัย  สังสิทธิ์สวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และผู้บริหารระดับสูงจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน-สถาบันการเงิน-สถาบันการศึกษา รวม 30 องค์กรชั้นนำของประเทศ794235 794236 ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น เป็นการประกาศการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ในการเสริมสร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็งเป็นรูปธรรมอย่างมืออาชีพ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและ Startup ของอาเซียน  ซึ่งตั้งแต่กลางปี 2561 เป็นต้นมา794240 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ริเริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ InnoSpace (Thailand)  ให้เป็น National Startup Platform ครบวงจรที่สุด เป็นศูนย์กลางการสร้าง พัฒนา และบ่มเพาะ Startup ในเชิงลึก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว  โดยได้ผลักดันให้มีการจัดตั้ง บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ794239นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานที่ปรึกษา บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) กล่าวว่า อินโนสเปซ (ประเทศไทย) เป็นหน่วยงานที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรเป็นหลักในรูปแบบ Not for profit but profitable เพื่อเป็น National Startup Platform โดยเป็นการร่วมมือกันของพันธมิตรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการสร้าง Innovative Ecosystem เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศเป็นสำคัญ (Public Benefits) และจะดำเนินการสนับสนุน Startups ตลอดวงจรชีวิต (Life cycle) S__7471137 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Startup ที่อยู่ในช่วง Pre-Seed หรือ Seed ในกลุ่ม  Deep Tech พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพอย่างบูรณาการ (Synergize) ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) และเติมสิ่งที่ขาดอยู่ (Fill the Gap) โดยจะไม่ทับซ้อนกับกิจกรรมอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อยกระดับ Startup ให้ถึงระดับ Unicorn รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการดำเนินการ และติดต่อบริษัท InnoSpace (Thailand) ได้ที่ เว็บไซต์ www.innospacethailand.com หรือ เฟสบุ๊ค www.facebook.com/innospacethailandS__7471149

        สำหรับองค์กรที่ร่วมลงนามใน MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงาน InnoSpace (Thailand) จำนวน 30 หน่วยงาน ในครั้งนี้  ประกอบด้วย

  • ภาครัฐและหน่วยงานในกำกับของรัฐ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ / สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล / และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  • รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด / เครือสหพัฒน์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) / บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด / บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท แบงคอก เวนเจอร์ส จำกัด / สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน / และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยS__7471139
  • สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
    แห่งประเทศไทย
  • สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันวิทยสิริเมธี / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา / และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • และ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »