โครงการ อาสาทำดีตามรอยเท้าพ่อ “สานฝันเพื่อน้อง”

โครงการ อาสาทำดีตามรอยเท้าพ่อ สานฝันเพื่อน้อง

โครงการค่ายอาสาเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงห้องสมุด และเสริมสร้าง

กิจกรรมการเรียนรู้แด่น้องในถิ่นไกล

.หลักการและเหตุผล

กิจกรรมในครั้งนี้มีความประสงค์เพื่อจะจัดเป็นกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ โดยผ่านขบวนการค่ายเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงห้องสมุด และเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้น้องในถิ่นไกล โดยเป็นกลุ่มอาสาสมัครอิสระกลุ่มเล็กๆ มีใจอาสาที่จะทำดีตามรอยเท้าพ่อได้จัดกิจกรรมอาสาสมัครขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครสามารถทำได้หลากหลาย เนื่องจากพบว่าในประเทศไทยมีกลุ่มคนมากมายที่ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม แต่ยังขาดอาสาสมัครเพื่อเข้ามาเติมเต็มงานให้เกิดมรรคผลต่อสังคมได้มากขึ้น ทั้งกลุ่มองค์กรอิสระ มูลนิธิ กลุ่มเยาวชน การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมผ่านกิจกรรมอาสาจึงเป็นถือเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นวัตถุประสงค์หลักในการร่วมกันทำประโยชน์ในสังคม ดังนั้นทางกลุ่มอาสาสมัครอิสระจึงได้ริเริ่มโครงการอาสาทำดีตามรอยเท้าพ่อสานฝันเพื่อน้อง” โครงการค่ายอาสาเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงห้องสมุด และเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แด่น้องในถิ่นไกล โรงเรียนบ้านเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เนื่องจากโรงเรียนบ้านเกาะช้าง เป็นโรงเรียนที่มีเด็กด้อยโอกาส ครอบครัวมีฐานะยากจน บางคนเป็นเด็กไร้สัญชาติ มีทั้งเด็กพม่า เด็กมอแกน และเด็กมอญ เรียนร่วมกับเด็กไทย ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆ และชุมชน เข้ากับเพื่อนๆ และสังคมภายนอกได้ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครกับคนในชุมชน

กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ เพื่อที่จะก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมผลักดันการทำงานอาสาสมัครในสังคมไทยให้แพร่หลาย ขยายแนวความคิดเหล่านี้ไปสู่กลุ่มคนต่างๆ ที่เกิดจากการรวมตัวกันหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ และเพื่อเป็นการให้กำลังใจน้องๆ ด้วยการเติมความรักให้มีรอยยิ้มที่สดใส มีกำลังใจในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงห้องสมุด เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมการรักการอ่าน มีการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการได้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง รวมทั้งเป็นการต่อยอดกิจกรรม สานสัมพันธ์กลุ่มคนอาสา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่เป็นผลกำไร เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีการแบ่งปันความสุขจากคนกลุ่มหนึ่งสู่คนอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นการเติมเต็มสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ และยกระดับจิตใจของอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้กลายเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมต่างๆ ในโครงการนี้จึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้เปิดใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันของกลุ่มคน เพื่อให้เกิดเป็นการต่อยอด ตอกย้ำเรื่องการทำกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคมต่อไป รวมถึงการให้น้องๆ ในถิ่นไกลได้ตระหนักถึงความปรารถนาดีของคนในสังคมในด้านที่ดี อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้การศึกษาในท้องถิ่นชนบทห่างไกลให้ดียิ่งขึ้น

 

.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง

๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบริเวณโรงเรียน และให้กำลังใจ พร้อมเติมเต็มความรักให้กับน้องๆ

๒.๓ เพื่อพัฒนาและปลูกฝังกิจกรรมอาสาสมัครให้กับกลุ่มหนุ่มสาว

๒.๔ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำงานอาสาสมัครในกลุ่มอาสาสมัคร

๒.๕ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในท้องถิ่นชนบท

๒.๖ เพื่อให้น้องได้ตระหนักถึงความปรารถนาดีของคนในสังคมในด้านที่ดี

๒.๗ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสำนึก ระหว่างเด็กๆ ชาวบ้านในชุมชน และ

อาสาสมัคร โดยไม่แบ่งชนชาติ

๒.๘ ส่งเสริมสำนึกรักบ้านเกิด รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชนของตนแบบยั่งยืน

 

.รูปแบบกิจกรรม

๓.๑ ร่วมกันจัดกิจกรรมในเชิงการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ในถิ่นไกล

๓.๒ ทำกิจกรรมพัฒนาร่วมกัน ระหว่างเด็ก อาสาสมัคร คณะครู และประชาชนในพื้นที่

๓.๓ ส่งเสริมกระบวนการกลุ่มสร้างสำนึกเรื่องงานอาสาสมัครและเผยแพร่แนวความคิดการ ทำงานอาสาสมัคร

 

.กลุ่มเป้าหมาย

.๑ จำนวน อาสาสมัคร ๓๐ คน

๔.๑.๑ นักศึกษา

๔.๑.๒ อาสาสมัครประชาชนทั่วไป

๔.๑.๓ คณะทำงาน

.๒ จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะช้าง ๘๔ คน โดยคละชั้นเรียน

ทั้งเด็กไทย และเด็กไร้สัญชาติ

.๓ คณะครูโรงเรียนบ้านเกาะช้าง

.๔ ประชาชนในพื้นที่เกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม

                                                             

                                                    

 

                                                  

 

                                                     

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »